Doel: De jonge generatie Rotterdammers groeit op zonder achterstand

Wat willen we bereiken?

De jeugd heeft een kansrijk toekomstperspectief

 • De jeugd is ondersteund in zijn schoolsucces
 • De jeugd is ondersteund in zijn sociaal-emotionele vaardigheden
 • De jeugd groeit op in een positief pedagogische opvoedklimaat

 

De jeugd groeit veilig op

 • De jeugd heeft een veilig thuis met opvoedvaardige ouder(s)/verzorger(s)

 

De jeugd is mentaal gezond

 • De jeugd wordt vroegtijdig en effectief ondersteund bij mentale problemen
 • De jeugd krijgt die ondersteuning zoveel mogelijk in zijn eigen leefomgeving
 • De jeugd krijgt ondersteuning passend bij de vraag

Wat gaan we daarvoor doen?

De jeugd heeft een kansrijk toekomstperspectief

 • We investeren in talentontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren waarbij ten minste aandacht is voor sport, bewegen, kunst en cultuur.
 • We werken met scholen om leerlingen door te leiden richting een positieve vrijetijdsbesteding, overgang PO naar VO en het faciliteren van ruimtes voor het maken van huiswerk. 
 • We investeren in het vergroten van ouderbetrokkenheid, om opvoedproblematiek te signaleren en faciliteren ruimte voor het aanbod vanuit het subsidiekader jeugdpreventie. 
 • We hebben voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand kinderopvangplus beschikbaar, zodat zij extra ondersteund en gestimuleerd worden met als doel zoveel mogelijk uit te kunnen stromen naar reguliere kinderopvang en een vorm van onderwijs. Daarbij verkorten of voorkomen we verblijf in de jeugdhulp.
 • We versterken de sociaal emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren en de opvoedvaardigheden van ouders door het aanbieden van goed onderbouwde en effectieve preventie interventies. Dit doen we in alle gebieden en online. 
 • Centra voor Jeugd en Gezin volgen via de jeugdgezondheidszorg (JGZ) systematisch de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van alle Rotterdamse kinderen van 0-18 jaar.
 • We bieden met (V)SMW in de voorschool en in het onderwijs ondersteuning ogv sociaal-emotionele vraagstukken aan leerlingen.

 

De Jeugd groeit veilig op

 • We reserveren jaarlijks 4 mln euro voor een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten voor ouders met forse sociale of medische beperkingen.
 • Hiermee kunnen zij tijdelijk gebruik maken van de kinderopvang als veilig en stimulerend tweede leefmilieu, als er geen sprake is van recht op kinderopvangtoeslag vanuit het rijk.
 • We betrekken de ouders zoveel mogelijk bij de jeugdhulp.
 • We breiden de gezinsarrangementen uit.
 • We voorkomen crisissituaties en uithuisplaatsing, dwangmaatregel of een langdurig zorgtraject.
 • We verbeteren en versnellen samenwerking tussen wijkteams, jeugdbescherming en -reclassering, Veilig Thuis en zorgaanbieders.

 

De jeugd is mentaal gezond

 • We investeren jaarlijks 5 miljoen euro in interventies die de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren ondersteunen. 
 • We creëren passende preventieve interventie/ondersteuning, toegankelijk en bewezen effectief.
 • We bevorderen toegankelijke jeugdhulp, passend bij de vraag, en van goede kwaliteit.
 • We zorgen voor capabele, efficiënte hulpverleners.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisastie

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Collegetarget jeugdpreventie: Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af

  Nog niet bekend.   5.000 5.000 5.000 5.000
20 Jongerenhubs gericht op talentontwikkeling   5   10 15 20 27
% Van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming (BBV-indicator) 8,8%            
% Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering (BBV-indicator)              

Toelichting indicatoren

Target Jeugdpreventie

Via het subsidiekader Jeugdpreventie Rotterdam ‘Versterken en Voorkomen’ subsidieert de gemeente de uitvoering van kwalitatief hoogwaardige preventieve jeugdinterventies in de stad. Dit zijn individuele trajecten en groepstrainingen (interventies) voor Rotterdamse kinderen, jongeren en/of hun ouders, die hen helpen om gezond, veilig en kansrijk te kunnen opgroeien. Om de effectiviteit van interventies te beoordelen maken we gebruik van landelijke databanken voor effectieve interventies zoals die van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en Movisie. 

 

Jongenrenhubs

Een jongerenhub is een plek binnen het Huis van de Wijk van, voor en door jongeren, die binnen het kader van de welzijnsopdrachten worden gerealiseerd. Het is een plek voor ontmoeting en (talent)ontwikkeling, die toegankelijk is voor alle jongeren.

 

% Van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Onder jeugdbescherming wordt verstaan een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder voogdij geplaatst’.