Wat willen we bereiken?

 • Rotterdammers ontmoeten elkaar in de Huizen van de Wijk doen samen activiteiten.
 • Rotterdammers ondersteunen elkaar zoveel mogelijk via vrijwilligerswerk.
 • Rotterdammers weten de weg naar passende ondersteuning.
 • Rotterdammers ontvangen indien nodig passende ondersteuning.
 • Rotterdamse mantelzorgers blijven vitaal en voelen zich ondersteund in hun zorgtaak.
 • Rotterdammers zijn digitaalvaardig en maken gebruik van e-health.
 • Rotterdammers worden ondersteund in hun ‘right to cooperate.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We zorgen voor passend activiteitenaanbod in de Huizen van de Wijk.
 • We zorgen ervoor dat Welzijn in ieder gebied gebruikt maakt van Zorgzaam 010 en zowel bewoners als organisaties hiernaar verwijst.
 • We zorgen voor een mantelzorgondersteuner in ieder gebied.
 • We bieden passende en integrale ondersteuning door verlenen van basishulp en casusregie.
 • We gaan meer algemene en flexibele vormen van respijtzorg ontwikkelen.
 • We versterken de digitale vaardigheden van Rotterdammers door meer passend aanbod en meer zichtbaarheid.
 • We stimuleren het gebruik van e health door meer en meer zichtbaar aanbod, passend bij de specifieke hulpvraag.
 • We wijzen Rotterdammers de weg in het ondersteuningslandschap (bijvoorbeeld in de wijk/Wijkteam/zorgaanbieder).

Hoe meten we dat?

Indicatoren

 

Realisatie

2021

 

Begroting 2022

 

Realisatie 2022

 

Begroting 2023

 

Begroting 2024

 

Begroting 2025

 

Begroting 2026

Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening/arrangement
Wmo (BBV indicator)
86            
% Van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (BBV indicator) 8,8%            
Aantal Rotterdammers dat voor ondersteuning gebruik maakt van de wijkteams 9,299            
Aantal vragen van Mantelzorgers en partners dat bij de Mantelfoon binnenkomt 800 1.000   1.200 1.400 1.600 1.800

Toelichting indicatoren

Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening/arrangement
Wmo (BBV indicator)

Deze indicator geeft een inschatting van het aandeel van de Rotterdamse bevolking dat gebruik maakt van een Wmo maatwerkvoorziening. Dit kan gaan om een integraal Wmo-arrangement, maar ook om een woningaanpassing of vervoer op maat. Het gaat namelijk om alle vormen van ondersteuning die op grond van de Wmo verstrekt worden en waarvoor in Rotterdam een beschikking vereist is. De indicator toont het aantal cliënten met een Wmo maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners. De Indicator heeft geen streefwaarden maar laat de ontwikkeling zien. Daarom zijn de jaren 2022 t/m 2026 blanco.

 

% Van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (BBV indicator)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Onder jeugdhulp wordt dan verstaan de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De indicator heeft geen streefwaarde maar laat de ontwikkeling zien daarom zijn de jaren 2022 t/ 2026 blanco.

 

Aantal Rotterdammers dat voor ondersteuning gebruik maakt van de wijkteams

Deze indicator geeft het gemiddeld aantal actieve casussen weer: hoeveel Rotterdammers maken op enig moment in een kalenderjaar gebruik van ondersteuning door de wijkteams. De Indicator heeft geen streefwaarden maar laat de  ontwikkeling zien. Daarom zijn de jaren 2022 t/m 2026 blanco.

 

Aantal vragen van mantelzorgers en partners dat bij de Mantelfoon binnenkomt

De gemeente blijft in zetten op een gestage groei van de bekendheid en het bereik van Mantelfoon bij mantelzorgers en partners.