Rotterdam investeert in renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen. Schoolbesturen dienen plannen in voor renovatie of nieuwbouw en de gemeente toetst deze plannen aan de Huisvestingsverordening en het Integraal Huisvestingsplan 2015 – 2019. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen. Belangrijk daarbij zijn leegstandsreductie, het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs en verbeteren van het binnenklimaat op de scholen.

Doelstellingen product

De ambitie voor 2018 was:

  • meer dan 30 projecten in voorbereiding/uitvoering brengen
  • reduceren van leegstand en verbeteren van de spreiding van het onderwijs over de stad
  • verminderen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 zijn meer dan 40 projecten op gebied van onderwijshuisvesting in voorbereiding/uitvoering. Dit zijn nieuwbouwprojecten en grondige renovaties van bestaande scholen. De fase waarin deze projecten verkeren lopen sterk uiteen: van de prille initiatieffase tot ontwerpfase tot realisatiefase. In 2018 zijn 2 scholen opgeleverd: het Avicienna en Melanchthon Kralingen. In 2019 en de jaren daarna zullen dat er veel meer zijn.

De scholen worden gebouwd in opdracht van de schoolbesturen en betaald door de gemeente. Schoolbesturen maken daarvoor een plan. Dit plan wordt door de gemeente getoetst. Na goedkeuring van dit plan wordt het schoolbestuur vanuit de gemeente ondersteund naar een ontwerp, aanbesteding en realisatie. Met de bouw van nieuwe scholen neemt ook de leegstand af. Door nieuwbouw wordt een beter passend gebouw neergezet. Het herontwerp van het primair onderwijs is opgenomen in het nieuw Integraal Huisvestingsplan.

Toelichtingen ontwikkelingen

Gemeente Rotterdam streeft naar duurzame scholen. Vanaf 2020 is wetgeving van kracht die vereist dat nieuwe scholen Bijna Energie Neutraal Gebouwen (BENG) zijn. Scholen mogen dus nog maar een hele beperkte energiebehoefte hebben. Bij de realisatie van de ruim 40 projecten wordt nu al rekening gehouden met deze BENG eis.

Daarnaast heeft gemeente Rotterdam in 2018 samen met de schoolbesturen gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor de komende jaren. In dit plan staat waar behoefte is aan scholen en waar nieuwe scholen zullen worden gebouwd. Dit plan is in 2019 gereed.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten OnderwijshuisvestingRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves2741932691.192924

Totaal baten 274 193 269 1.192 924
Bijdragen rijk en mede-overheden 521 0 0 8 8
Opbrengsten derden -247 193 269 1.184 915
Lasten exclusief reserves62.13970.06866.22364.563-1.660

Apparaatslasten 1.523 1.204 1.594 1.590 -5
Inhuur 108 0 0 62 62
Overige apparaatslasten 39 25 28 36 8
Personeel 1.376 1.179 1.566 1.492 -74
Interne Lasten 53.304 59.280 54.126 50.505 -3.620
Beleidspecifiek vastgoed 49.213 55.592 50.159 44.723 -5.436
Overige doorbelastingen 4.091 3.688 3.967 5.782 1.815
Programmalasten 7.313 9.584 10.504 12.468 1.965
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 791 5.622 2.787 1.737 -1.049
Overige programmalasten -942 0 0 -98 -98
Sociale uitkeringen 398 4 322 463 141
Subsidies en inkomensoverdrachten 7.067 3.958 7.395 10.366 2.970
Saldo voor vpb en reserveringen -61.865 -69.875 -65.955 -63.371 2.584
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -61.865 -69.875 -65.955 -63.371 2.584
Mutaties reserves03.500000
Onttrekking aan reserves 0 3.500 0 0 0
Saldo voor overhead -61.865 -66.375 -65.955 -63.371 2.584

Toerekening overhead aan OnderwijshuisvestingRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 593 643 643 643 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 444 309 447 443 -4
Saldo na overhead -62.902 -67.328 -67.046 -64.458 2.588

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 924 -1.660 2.584
1. Vrijval huisvestingsprogramma 0 -1.345 1.345
2. Subsidie afrekening 600 0 600
3. Diverse afwijkingen 324 -315 639
Saldo voor overhead 924 -1.660 2.584

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Vrijval huisvestingsprogramma
De afwijking in de lasten wordt grotendeels verklaard door een vrijval met betrekking tot het huisvestingsprogramma van voorgaande jaren. De declaraties vanuit het scholenveld zijn lager dan de bedragen die beschikbaar zijn gesteld.
 

2. Subsidie afrekening
Een subsidie terugvordering met betrekking tot meerjarig onderhoud levert een eenmalig voordeel op in de baten.
 

3. Diverse afwijkingen
Meer dan verwacht heeft het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt van de gemeentelijke gymzalen met hogere exploitatiekosten tot gevolg. Het extra gebruik van gemeentelijke gymlocaties is doorbelast aan het scholenveld conform de beleidsregel Bekostiging bewegingsonderwijs. Dit verklaart de afwijking in de baten. Het overschot in de lasten wordt met name veroorzaakt door minder schade declaraties voor onderwijshuisvesting dan verwacht.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Onderwijshuisvesting8-maands 201810-maands 2018Totaal
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0 600 600
Actualisering budgetten 0 400 400
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 200 200
Totaal 0 600 600

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Actualisering budgetten
Met een correctie in de doorbelasting van apparaatslasten is een meer evenredige belasting van deze lasten op de programma's gerealiseerd.

Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda
In 2018 is een start gemaakt met de uitvoering van de Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda. De hiermee samenhangende kosten en dekking zijn gerealiseerd binnen verschillende producten. Dit is met deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2018. Voor dit product betekende dit (per saldo) een bijstelling van € 200. Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt verwezen naar het product concernondersteuning.