Interbestuurlijk toezicht

Het college van B&W is een bestuursovereenkomst aangegaan met de Provincie Zuid-Holland inzake het interbestuurlijk toezicht. De aanleiding voor het opstellen van de bestuursovereenkomst ligt in de Wet revitalisering generiek toezicht, die op 1 oktober 2012 in werking is getreden. Deze wet beoogt de interbestuurlijke lasten te verminderen en het toezicht te versoberen. Met de inwerkingtreding van de wet is een groot aantal toezichtbepalingen in diverse wetten (specifiek toezicht) komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een meer generieke aanpak van het interbestuurlijk toezicht. De instrumenten van het generiek toezicht voor de provincie zijn de algemene bepalingen over schorsing en vernietiging en indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, die in de Gemeente- en Provinciewet zijn opgenomen.

Met het aangaan van de bestuursovereenkomst heeft de gemeente zich verplicht om ieder jaar bij de jaarstukken een paragraaf ‘Interbestuurlijk toezicht’ op te nemen. In die paragraaf geeft de gemeente met behulp van de kleuren groen, oranje en rood aan of de gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders. Met de bestuursovereenkomst verplicht de provincie zich vervolgens om het toezicht op een sobere, proportionele en risicogerichte manier vorm te geven en alleen te interveniëren of nadere informatie op te vragen als daar aanleiding toe is.

OnderdeelGroen/Oranje/RoodToelichting
   
Financiën    
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht Groen Zowel de jaarbegroting als de meerjarenraming zijn sluitend en structureel in evenwicht. Alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
     
Ruimtelijke ordening    
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening) Oranje Bij actualisering van bestemmingsplannen (gebiedsbestemmingsplannen) worden aanpassingen conform de Omgevingsverordening afgewogen en uitgevoerd. Bij de overige nieuwe bestemmingsplannen (projectbestemmingsplannen) wordt de Omgevingsverordening als uitgangspunt gehanteerd.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
     
Omgevingsrecht
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen
   
Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.
Groen Het 'Meerjarenplan BWT 2018-2021' is in 2018 vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad: onderdeel hiervan zijn een risicomatrix en jaarrapportages. Volgend jaar wordt gestart met de voorbereidingen voor het meerjarenplan 2021-2024.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
     
Monumentenzorg    
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten Groen De gemeente Rotterdam heeft sinds 1991 een geïntegreerde commissie voor Welstand en Monumenten. Momenteel bestaat de commissie uit 7 leden, waarvan twee leden specifieke expertise hebben op het gebied van erfgoed en restauratie.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
     
Archief- en informatiebeheer    
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde Oranje De informatiehuishouding van de gemeente Rotterdam is nog hybride. Wel wordt gestuurd op digitale archivering middels concernbrede programma's DWARSS en GERS. Bij het stadsarchief is sprake van achterstand in het toegankelijk maken en materieel verzorgen van 3400 m particuliere archieven en 1,3 miljoen objecten in collecties. Hoewel het e-depot van cruciaal belang is voor duurzame toegankelijkheid van digitale informatie, is er te weinig specialistische kennis en capaciteit beschikbaar voor de toestroom van nieuwe digitale archieven.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
     
Huisvesting Vergunninghouders   Gevraagde informatie Stand van zaken
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Oranje Voorsprong/Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar Achterstand van 122  personen
    Fase interventieladder op 1 januari Informatie opvragen en valideren
    Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 217 personen
    In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 201 personen
    Voorsprong/Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar Achterstand van 138 personen
    Fase interventieladder op 1 juli Informatie opvragen en valideren
    Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 217 personen
    In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 291 personen
    Voorsprong/Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar Achterstand van 64 personen
    Fase interventieladder op 31 december Informatie opvragen en valideren
    Toelichting  
    Belangrijkste reden voor de achterstand is: in de eerste 8 maanden van het jaar kregen we relatief weinig koppelingen, voor de corporaties is het niet mogelijk in de laatste maanden van het jaar meer dan de helft van de taakstelling te halen. Dit heeft ook te maken met het feit dat er jaarlijks steeds minder sociale huurwoningen vrij komen en de druk op deze sociale huurmarkt in 2019 enorm is toegenomen.  
Is er reden voor extra aandacht? Nee De achterstand is in principe goed in te halen in de eerste helft van 2020 omdat de taakstelling voor de eerste helft van 2020 relatief laag is (199 personen). Het behalen van de taakstelling heeft reeds continu onze aandacht.