Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de gevoteerde investeringskredieten gepresenteerd. De raad voteert kredieten om meerjarige investeringsuitgaven en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang en afsluiting van het gevoteerde krediet.

Beleid

De gemeente doet nieuwe investeringen en uitbreidingsinvesteringen op basis van een stadsvisie en de investeringsstrategie die hierop is geënt. Vervangingsinvesteringen worden gedaan nadat de levensduur van gemeentelijke bezittingen (de ‘activa’) voorbij is. Soms investeert de gemeente om de levensduur van activa te verlengen, de kwaliteit van bestaande activa te verhogen of te voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften.

Sommige investeringen zijn rendabel. Zij verdienen zichzelf in korte tijd terug. Als investeringen rendabel en financiële risico’s beperkt zijn, dan kunnen ze in beginsel door marktpartijen worden gedaan. De gemeente wil het investerend vermogen van deze marktpartijen zo goed mogelijk benutten. Daarnaast wil de gemeente borgen dat het zelf over voldoende investerend vermogen beschikt om maatschappelijk gewenste investeringen te doen die marktpartijen niet of niet zonder bijdrage van de overheid doen. De gemeente zoekt actief naar samenwerking met de andere overheden.

Lopende investeringen

Dit overzicht bevat per programma de lopende investeringskredieten. De lopende investeringskredieten zijn door de gemeenteraad goedgekeurd (gevoteerd) en worden niet afgesloten met deze jaarrekening omdat ze nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. 

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving en een overzicht met detailinformatie opgenomen. De detailinformatie bevat de gerealiseerde uitgaven, de reeds ontvangen bijdragen van derden en de netto investering, oftewel het eigen geld dat de gemeente reeds aan de investering heeft uitgegeven. Indien sprake is van een verschil groter dan of gelijk aan € 500 tussen de raming 2019 en de realisatie 2019, of als het krediet is overschreden, dan is een verantwoording opgenomen.

Tekst

Afgesloten investeringen

Dit overzicht bevat per programma de afgesloten investeringen die met deze jaarrekening worden afgesloten. Een krediet is afgesloten als alle projecten zijn geactiveerd en alle inkooporders en projecten zijn afgesloten.

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving van het doel van het krediet, een verantwoording over de realisatie van het krediet
en een overzicht met detailinformatie opgenomen. De detailinformatie bevat het gevoteerde krediet, de gerealiseerde uitgaven, de ontvangen bijdragen van derden en de netto investering. Tevens is een indicatie opgenomen van de kapitaallasten (rente en afschrijving). Dit betreft een indicatie omdat in sommige gevallen activering (deels) in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden.

Tekst