Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen op dit taakveld verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves33.63732.43032.197-233

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 8 8
Belastingen 120 120 184 63
Overige opbrengsten derden 33.517 32.310 32.005 -305
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves-672-333-680-347

Apparaatslasten 6.056 6.169 6.102 -67
Inhuur 177 347 339 -7
Overige apparaatslasten 238 198 174 -24
Personeel 5.641 5.624 5.589 -36
Interne resultaat -11.981 -12.039 -12.211 -172
Interne resultaat -11.981 -12.039 -12.211 -172
Programmalasten 5.254 5.537 5.430 -107
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.048 1.842 1.523 -319
Kapitaallasten 2.242 2.106 2.109 3
Overige programmalasten 963 1.588 1.784 195
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 14 14
Saldo voor vpb en reserveringen 34.309 32.763 32.877 113
Saldo voor reserveringen 34.309 32.763 32.877 113
Saldo 34.309 32.763 32.877 113

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Precariobelasting -209 0 0 -209
2. Project BAG WOZ 0 -197 0  197
3. Diverse afwijkingen  -24 -150 0  126
Totaal afwijkingen -233 -347 0 113

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Precariobelasting

Als gevolg van de in 2019 ontvangen en toegewezen bezwaren en beroepen (die ook betrekking hebben op oudere belastingjaren), zijn de opbrengsten uit precariobelasting in 2019 € 209 lager uitgevallen.

 

2. Project BAG WOZ

De doelstelling van het project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is om de oppervlakten tussen de systemen BAG en WOZ te synchroniseren. We werken aan een gestandaardiseerde, beheersbare, volledige en betrouwbare Basisregistratie op zowel WOZ als BAG, die herkenbaar is voor de afnemers van gemeente Rotterdam en die voldoet aan de toekomstige wettelijke eisen en adviezen van de Waarderingskamer en het Ministerie Infrastructuur en milieu. Om dit te realiseren wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van innovatieve- en geautomatiseerde oplossingen tegen acceptabele kosten. Daarnaast vindt ook een kwaliteitsinjectie plaats op de BAG-administratie en de administratie van Bouw- en Woningtoezicht (BWT).
Voor dit project zijn middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2018 en 2019. Het project heeft echter vertraging opgelopen. Hierdoor is in 2019 € 197 minder uitgegeven. Er is een voorstel ingediend om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

 

3. Diverse afwijkingen

Dit betreft een saldo van een aantal kleinere afwijkingen.
 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.