Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Onze inzet blijft om samen met de stad te bouwen aan een sterk Rotterdam. Onze stad is wederom gegroeid: er komen meer (internationale) bezoekers, het inwoneraantal neemt toe, het opleidingsniveau van de Rotterdammers stijgt, onze economie groeit en Rotterdam is een populaire woonstad. Daar zijn wij, net zoals heel veel Rotterdammers, trots op. De komende periode maken wij ons weer sterk voor het uitvoeren van plannen voor een veilige, gezellige en groene, maar bovenal sterke stad.

Wat willen we bereiken?

Uitvoering in collegiaal bestuur

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoering van besluiten en verantwoording

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves7417247251

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 1 1
Overige baten 741 724 724 0
Lasten exclusief reserves5.3935.2189.7184.499

Apparaatslasten 3.617 3.478 2.954 -523
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 1.932 791 772 -19
Personeel 1.685 2.687 2.182 -504
Interne resultaat 9 9 6 -3
Interne resultaat 9 9 6 -3
Programmalasten 1.767 1.732 6.757 5.025
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 227 209 68 -142
Overige programmalasten 1.540 1.523 6.689 5.166
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -4.651 -4.494 -8.993 -4.499
Saldo voor reserveringen -4.651 -4.494 -8.993 -4.499
Reserves20200-20

Onttrekking reserves 20 20 0 -20
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -4.631 -4.474 -8.993 -4.519

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Pensioenen bestuurders 0 5.172 0 -5.172
2. Diverse afwijkingen 1 -673 -20 653
Totaal afwijkingen 1 4.499 -20 -4.519

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Pensioenen bestuurders 

De overschrijding is veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening Pensioenen bestuurders. Door de extreme rentedaling was een significante dotatie noodzakelijk.

 

2. Diverse afwijkingen  

Er zijn minder wachtgelden uitgegeven aan Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU).  Daarnaast is een ruimere budgettering van de loonkosten toegepast om de overgang van collegeleden en onvoorziene kosten op te vangen. Deze kosten zijn lager uitgevallen.

In 2019 zijn geen Burgemeester & Wethouders uitgaven betaald uit de reserve.

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.