Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen

Bevorderen historisch besef in én over de stad

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Stadsarchief
Het Stadsarchief Rotterdam voert voor Rotterdam de Archiefwet uit. Dat betekent dat het Stadsarchief Rotterdamse overheids- en particuliere archieven en collecties veiligstelt, beheert en breed beschikbaar stelt. Erfgoed is immers van ons allemaal. Daarom is in 2019 gestaag doorgewerkt aan de digitalisering van overheidsarchieven en zijn populaire tijdschriften als Groot-Rotterdam en de clubbladen van Feyenoord, Sparta en Excelsior gedigitaliseerd en op de website gepubliceerd. Een mooie mijlpaal is de publicatie van bijna een miljoen passagiersgegevens van de Holland-Amerika Lijn. De wetenschappelijke onderzoeken in opdracht van de gemeenteraad naar het Joods Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog en naar het Rotterdamse koloniale en slavernijverleden is in 2019 voortgezet. De resultaten worden verwacht in 2020. Drie boeken zagen het licht: een biografie van oud-burgemeester Van der Louw, het boek Bevlogen Bestuurders over de ervaringen van oud-burgemeesters en wethouders tussen 1966-2006 en als derde het Rotterdamse jaarboekje, een reeks die in 1888 is gestart. Het jaar is afgesloten met een mooi samenwerkingsproject met het CBK Rotterdam en de Kunsthal, een kleine tentoonstelling onder de titel Getekend: Rotterdam! Waarvoor drie jonge Rotterdamse kunstenaars de stad hebben getekend.

Samenwerking met collega-instellingen in de stad en in de regio wordt steeds belangrijker. Zowel om meer massa te kunnen maken als om het publiek beter te kunnen bedienen en breder invulling te kunnen geven aan thema’s als diversiteit en inclusiviteit. Daarom is in 2019, in samenspraak met partners in de stad en regio, een start gemaakt met de ontwikkeling van mogelijke toekomstscenario’s. In 2020 leidt dit tot een nieuwe toekomstvisie voor het Stadsarchief Rotterdam.

 


 

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Indicatoren

Effectindicatoren 20182019202020212022
Bezoek studiezaal Streefwaarden 8.000 8.000 8.000 7.500 7.000
  Realisatie 6.830 7.640      
Website Streefwaarden 715.000 +5% +5% +5% +5%
  Realisatie 699.369 599.722      
Rotterdam.nl Streefwaarden 15.000        
  Realisatie 15.460 19.872      
Wiewaswie.nl Streefwaarden 168.000        
  Realisatie 171.605 179.486      
Archieven.nl Streefwaarden 196.000        
  Realisatie 176.292 162.464      

Toelichting

Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden, bezoekcijfers website en de platforms zullen om dezelfde reden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief toenemen.

Prestatie-indicatoren 20182019202020212022
1. Aantal ontsloten objecten en meters Streefwaarden 3.000 + 250 m 3.000 + 250 m 3.000 + 250 m 3.000 + 250 m 3.000 + 250 m
  Realisatie 15.000 + 744m 1.000+ nb      
2. Toegankelijkheid 1) overheidsarchieven en 2) particuliere archieven/collecties Streefwaarden 1) 95% en 2) 50% 1) 95% en 2) 55% 1) 95% en 2) 60% 1) 95% en 2) 65% 1) 95% en 2) 65%
  Realisatie 1) 97% en 2) 50% 1) 95% en 2) 48%      
3. Digitalisering archieven en collecties (in meters) Streefwaarden 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m
  Realisatie 50 m 75 m      
4. Bezoekerswaardering (2 jaarlijks gemeten) Streefwaarden 7,4 7,8      
  Realisatie n.v.t. 7,3      

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Musea - StadsarchiefOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves37147453864

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 20 22 3
Overige opbrengsten derden 371 454 515 61
Lasten exclusief reserves5.4185.3954.971-424

Apparaatslasten 4.317 4.550 4.444 -105
Inhuur 0 110 67 -43
Overige apparaatslasten 112 133 148 16
Personeel 4.206 4.307 4.229 -78
Interne resultaat -7 0 5 5
Interne resultaat -7 0 5 5
Programmalasten 1.107 846 522 -324
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.037 778 459 -320
Kapitaallasten 71 68 68 0
Overige programmalasten 0 0 -4 -4
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.047 -4.922 -4.434 488
Saldo voor reserveringen -5.047 -4.922 -4.434 488
Saldo -5.047 -4.922 -4.434 488

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse 64 -424 0 488
Totaal afwijkingen 64 -424 0 488

Toelichting overzicht afwijkingen

Diverse afwijkingen

Dit betreft een saldo van een aantal kleinere afwijkingen die betrekking hebben op de opbrengsten en de lasten.


 

Omschrijving taakveld

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst. Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst. Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.