Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad de Rotterdamse Cultuurvisie vastgesteld. In deze visie heeft de gemeenteraad bepaald dat innovatie, inclusiviteit en interconnectiviteit de basis zijn in het
langetermijnbeleid voor de culturele sector. Concreet:

  1. het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden;
  2. de culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt;
  3. gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden;
  4. de culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden.

Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de Uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2021-2024 en beleidsnota’s, -kaders en regelingen per kunstdiscipline of thema.

Wat willen we bereiken?

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves0099

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 8 8
Overige opbrengsten derden 0 0 1 1
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves29.87333.45933.561102

Apparaatslasten 0 761 695 -65
Inhuur 0 31 13 -18
Overige apparaatslasten 0 24 11 -13
Personeel 0 705 671 -34
Interne resultaat 0 11 25 14
Interne resultaat 0 11 25 14
Programmalasten 29.873 32.687 32.840 154
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 2.231 1.976 -255
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 29.873 30.456 30.865 409
Saldo voor vpb en reserveringen -29.873 -33.459 -33.552 -94
Saldo voor reserveringen -29.873 -33.459 -33.552 -94
Reserves01.4461.4460

Onttrekking reserves 0 1.846 1.846 0
Toevoeging reserves 0 400 400 0
Saldo -29.873 -32.013 -32.106 -94

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Collectiegebouw Boijmans van Beuningen 0 400 0 -400
2. Renovatie museum Boijmans van Beuningen 0 -255 0 255
3. Diverse afwijkingen 9 -42 0 51
Totaal afwijkingen 9 102 0 -94

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Collectiegebouw Boijmans van Beuningen

Vanuit de cultuurbegroting is een extra bijdrage van € 400 gedaan in de bouwkosten van het Collectiegebouw. 

 

2. Renovatie museum Boijmans van Beuningen

De onderbesteding van € 255 houdt verband met niet-activeerbare kosten van renovatie van het museum, zoals sanering van het gebouw, verhuizing van collectie, kantoor en inventaris en extra inzet personeel. Het budget is beschikbaar gekomen bij de Voorjaarsnota 2019 en is onderdeel van een meerjarige reeks (2019 - 2023). De uitgaven lopen in die periode eveneens door. 

 

3. Diverse afwijkingen

Overige afwijkingen van geringe omvang.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, vrijetijds- en toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.