Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Het bevorderen van verkeersdoorstroming en bereikbaarheid blijft belangrijk. In 2019 is de Maastunnel gerenoveerd en is er een nieuwe bedienorganisatie neergezet (conform Europese Regelgeving). Tunnelbediening, bediening van bruggen en sluizen en verkeersregie zijn belangrijke instrumenten om de toenemende mobiliteit in de stad in goede banen te leiden. Ook heeft in 2019 de operationele verkeersregie een structurele plaats binnen de gemeentelijke organisatie gekregen.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves-804949

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 49 49
Overige opbrengsten derden -8 0 0 0
Lasten exclusief reserves7.4736.1135.565-548

Apparaatslasten 7.473 6.113 5.500 -613
Inhuur 530 994 1.218 225
Overige apparaatslasten 81 68 97 29
Personeel 6.861 5.051 4.185 -867
Interne resultaat 0 0 20 20
Interne resultaat 0 0 20 20
Programmalasten 0 0 46 46
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 46 46
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -7.480 -6.113 -5.515 597
Saldo voor reserveringen -7.480 -6.113 -5.515 597
Saldo -7.480 -6.113 -5.515 597

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Personeel 0 -700 0 700
2. Diverse afwijkingen 49 152 0 -103
Totaal afwijkingen 49 -548 0 597

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Personeel
Op het taakveld Overhead is voor € 700 aan kosten verantwoord, welke hier begroot staan. Dit leidt tot een onderschrijding van € 700.

2. Diverse afwijkingen
Er zijn op diverse budgetten kleinere afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.