Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers zijn in 2019 verschillende maatregelen doorgevoerd:

  • verhoging van de tarieven van parkeervergunningen en parkeren op straat in het Centrum.
  • invoering betaald parkeren in Bloemhof-Zuid en de Walravenbuurt (Feijenoord) en uitbreiding van betaaltijden in Middelland (Delfshaven).
  • besluitvorming over invoering betaald parkeren op het Noordereiland (Feijenoord) en West-Carnisse (Charlois) en de introductie van een Centrumring.
  • innovaties m.b.t. de bezoekersvergunning (aanmelden bezoekers van bewoners) en fiscale handhaving op betaald parkeren.
  • toevoegen van parkeerplaatsen in wijken met een hoge parkeerdruk in Noord.

Deze maatregelen op het gebied van straatparkeren moeten worden bezien in samenhang met maatregelen binnen het taakveld Parkeren (parkeergarages, P+R en fietsparkeren). Doelstelling is een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R en stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fiets.

Wat willen we bereiken?

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Indicatoren

Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Betalingsgraad Streefwaarde   86% 87% 88% 89% 90%
Realisatie 85% 86% 87%      
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde   99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Realisatie 99,7% 99,7% 99,7%      
* Dit is gebaseerd op de SLA met onze leveranciers

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves92.976102.982103.135153

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 82 82
Overige opbrengsten derden 92.976 102.982 103.042 60
Overige baten 0 0 11 11
Lasten exclusief reserves24.09623.37325.9492.576

Apparaatslasten 6.856 7.026 7.035 9
Inhuur 89 583 443 -139
Overige apparaatslasten 120 342 326 -16
Personeel 6.646 6.101 6.266 164
Interne resultaat 11.227 11.401 12.292 891
Interne resultaat 11.227 11.401 12.292 891
Programmalasten 6.012 4.945 6.622 1.676
Inkopen en uitbestede werkzaamheden -644 919 2.288 1.368
Kapitaallasten 5.197 2.566 2.566 0
Overige programmalasten 1.460 1.460 1.763 303
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 5 5
Saldo voor vpb en reserveringen 68.880 79.610 77.186 -2.424
Saldo voor reserveringen 68.880 79.610 77.186 -2.424
Saldo 68.880 79.610 77.186 -2.424

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Verschuiving parkeerlasten 0 1.119 0 -1.119
2. Hogere interne doorbelastingen 0 891 0 -891
3. Diverse afwijkingen 153 567 0 -414
Totaal afwijkingen 153 2.576 0 -2.424

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Verschuivingen parkeerlasten

Op het taakveld Parkeerbelasting is voor € 1,1 mln aan kosten verantwoord welke begroot staan op het taakveld Parkeren. Dit leidt op het taakveld Parkeerbelasting een overschrijding en op het taakveld Parkeren tot een onderschrijding.

 

2. Hogere interne doorbelastingen

Diverse intern doorbelaste kosten zijn hoger uitgevallen. Dit betreft onder andere de kosten van ontwikkeling en onderhoud van parkeersystemen en de kosten van het gemeentelijk telefoonnummer 14010. Ook is er eind 2019 nog € 245 huur over 2018 en 2019 doorbelast voor een parkeerterrein.
 

3. Diverse afwijkingen

Er zijn op diverse budgetten kleinere afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

  • heffing en invordering
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten
  • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.