Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Het aantal Rotterdammers dat een indicatie heeft voor een Wmo-arrangement stijgt. Oorzaken hiervoor zijn onder andere de vergrijzing, de ambulantisering binnen de GGZ en de maximale periodebijdrage voor (extramurale) Wmo-voorzieningen die per 1 januari 2019 is ingegaan.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves4.1176.0497.022973

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.873 5.832 7.513 1.681
Overige opbrengsten derden 243 218 -491 -708
Lasten exclusief reserves181.516186.819181.473-5.346

Apparaatslasten 4.516 4.245 3.752 -493
Inhuur 1.225 497 145 -351
Overige apparaatslasten 61 46 48 2
Personeel 3.230 3.702 3.558 -144
Interne resultaat -203 369 384 16
Interne resultaat -203 369 384 16
Programmalasten 177.203 182.205 177.336 -4.869
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 982 1.455 5.602 4.147
Kapitaallasten 403 403 403 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 175.817 179.847 170.831 -9.016
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 500 500 0
Saldo voor vpb en reserveringen -177.399 -180.770 -174.450 6.319
Saldo voor reserveringen -177.399 -180.770 -174.450 6.319
Reserves0-3.949-3.975-26

Onttrekking reserves 0 1.384 1.358 -26
Toevoeging reserves 0 5.333 5.333 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -177.399 -184.719 -178.425 6.294

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking reserves

Afwijking saldo

1. Wmo arrangementen

0

-4.101

0

4.101

2. Eigen bijdragen

1.155

0

0

1.155

3. Diverse afwijkingen

-182

-1.245

-26

1.038

Totaal afwijkingen

973

-5.346

-26

6.294

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Wmo arrangementen

Er zijn lagere uitgaven voor Wmo-arrangementen onder ander door afloop van duurdere arrangementen in verband met overgangsrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Verder bleken er voor 2019 meer middelen gereserveerd te zijn voor verhoging van de loonschaal voor huishoudelijke verzorging dan benodigd. Tot slot waren er lagere nagekomen lasten 2018. Overigens was er in 2019 nog steeds sprake van hogere zorgkosten ten opzichte van het rijksbudget. Het verschil is door genoemde oorzaken alleen kleiner dan eerder werd voorzien, waardoor een deel van de extra middelen die aan het budget toegevoegd waren niet in 2019 ingezet hoefden te worden.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn meegenomen in de Bestuursopdracht Zorg. Deze richt zich op het meerjarig financieel kader voor zorg en jeugdhulp waarbij rekening gehouden wordt met de autonome groei van cliënten en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De rol van de gemeente in de zorg en ondersteuning neemt toe, en het beschikbare rijksbudget groeit niet evenredig mee. (zie ook taakveld Geëscaleerde zorg 18+)

 

2. Eigen bijdragen

Door invoering van het abonnementstarief is meer gebruik gemaakt van maatwerkvoorzieningen waardoor hogere eigen bijdragen worden ontvangen. Er is per saldo € 1,9 mln meer ontvangen dan begroot. (zie ook taakveld Geëscaleerde zorg 18+)

 

3. Diverse afwijkingen
Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .