Interbestuurlijk toezicht

Het college van B&W is een bestuursovereenkomst aangegaan met de Provincie Zuid-Holland inzake het interbestuurlijk toezicht. De aanleiding voor het opstellen van de bestuursovereenkomst ligt in de Wet revitalisering generiek toezicht, die op 1 oktober 2012 in werking is getreden. Deze wet beoogt de interbestuurlijke lasten te verminderen en het toezicht te versoberen. Met de inwerkingtreding van de wet is een groot aantal toezichtbepalingen in diverse wetten (specifiek toezicht) komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een meer generieke aanpak van het interbestuurlijk toezicht. De instrumenten van het generiek toezicht voor de provincie zijn de algemene bepalingen over schorsing en vernietiging en indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, die in de Gemeente- en Provinciewet zijn opgenomen.

Met het aangaan van de bestuursovereenkomst heeft de gemeente zich verplicht om ieder jaar bij de jaarstukken een paragraaf ‘Interbestuurlijk toezicht’ op te nemen. In die paragraaf geeft de gemeente met behulp van de kleuren groen, oranje en rood aan of de gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders. Met de bestuursovereenkomst verplicht de provincie zich vervolgens om het toezicht op een sobere, proportionele en risicogerichte manier vorm te geven en alleen te interveniëren of nadere informatie op te vragen als daar aanleiding toe is.

Financiën    TOELICHTING
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2025  Groen De risicokleur voor de Begroting 2021 is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. De Begroting 2021 voldoet aan de criteria voor repressief (regulier) toezicht. Er is dus sprake van een structureel en reëel begrotingsevenwicht.
Is er reden voor extra aandacht? Nee -
Ruimtelijke ordening  TOELICHTING
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.  Oranje Bij actualisering van bestemmingsplannen (gebiedsbestemmingsplannen) worden aanpassingen conform de Omgevingsverordening afgewogen en uitgevoerd. Bij de overige nieuwe bestemmingsplannen (projectbestemmingsplannen) wordt de Omgevingsverordening als uitgangspunt gehanteerd. Verder wordt er gewerkt aan een Omgevingsplan onder vigeur van de nieuwe Omgevingswet. Hierbij wordt de Omgevingsverordening in acht genomen.
Is er reden voor extra aandacht? Nee -
Omgevingsrecht   TOELICHTING
Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.
 Oranje Op 6 oktober 2020 heeft het college van B&W de Actualisatie Meerjarenplan BWT 2018-2021 en rapportages Meerjarenplan BWT 2018/2019 vastgesteld. Deze stukken zijn op 20 oktober 2020 ter informatie verzonden naar de gemeenteraad. Daarnaast wordt -in overleg met de provincie- de tweejaarlijkse VTH rapportage een éénjaarlijkse rapportage.
 
De beleidsbegroting 2012 en het jaarverslag 2019 van de DCMR zijn gezamenlijk op 12 mei 2020 door het college aangeboden aan de gemeenteraad en zijn in de raad van 18 juni 2020 behandeld. De stukken zijn vervolgens vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de DCMR op 8 juli 2020. 

Op 10 november 2020 is hierover mededeling gedaan aan de Provincie Zuid-Holland.
Is er reden voor extra aandacht? Nee -
Monumentenzorg   TOELICHTING
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten  Groen De gemeente Rotterdam heeft sinds 1991 een geintegreerde commissie voor Welstand en Monumenten. Momenteel bestaat de commissie uit 7 leden, waarvan twee leden specifieke expertise hebben op het gebied van erfgoed en restauratie. 
Is er reden voor extra aandacht? Nee -
Archief- en informatiebeheer   TOELICHTING
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde   Oranje Met de programma's DWARSS (voor zaakgewijs werken) en GERS (niet zaakgewijs werken) worden processen tot 2023 aangesloten op concernsystemen voor informatie- en archiefbeheer. Daarnaast is voorlichting en training nodig om de kennis en het bewustzijn van de medewerkers te vergroten. Er zijn achterstanden in het bewerken van fysieke en digitale archiefbescheiden. Het wegwerken van achterstanden in particuliere archieven en collecties bij het Stadsarchief is opgenomen in een plan van aanpak met een looptijd van 13 jaar. De financiering hiervoor is vooralsnog deels, voor 2 jaar, toegekend. 
Is er reden voor extra aandacht? Nee -
Huisvesting Vergunninghouders   TOELICHTING
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand  Rood Gevraagde informatie Stand van zaken
Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)
 Achterstand, 64 personen
Fase interventieladder op 1 januari fase 2, informatie opvragen
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 199
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 180
Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)
 Achterstand
Fase interventieladder op 1 juli fase 3: afspraken maken
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 236
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 264
Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)
 Achterstand
Fase interventieladder op 31 december fase 3: afspraken maken
TOELICHTING
Eventueel korte bondige toelichting: we weten nog niet of we per 1 januari 2021 op de interventieladder stijgen, we hebben nog een kleine achterstand maar hebben gehoord dat er misschien een kleine achterstandsmarge wordt toegestaan.
Is er reden voor extra aandacht? Ja De taakstelling in 2021 is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020. Door de krappe woningmarkt wordt het zeer lastig alle statushouders te huisvesten. Momenteel wordt een projectleider geworven die de taak krijgt om alternatieve vormen van huisvesting te onderzoeken en organiseren.