Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering)

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.

Wat willen we bereiken

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat gaan we daar voor doen

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves420420420420

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 420 420 420 420
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.9461.9451.9451.945

Apparaatlasten 917 916 916 916
Inhuur 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 36 35 35 35
Personeel 879 879 879 879
Interne resultaat 732 732 732 732
Interne resultaat 732 732 732 732
Programmalasten 297 297 297 297
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 284 284 284 284
Overige programmalasten 13 13 13 13
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.526 -1.525 -1.525 -1.525
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -1.526 -1.525 -1.525 -1.525
Reserves0000
Saldo -1.526 -1.525 -1.525 -1.525

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -1.503 -1.503 -1.503 -1.503
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -23 -22 -22 -22
Totaal bijgestelde begroting -1.526 -1.525 -1.525 -1.525