Ruimtelijke Ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
  • de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: Waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc..

Wat willen we bereiken

Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Wat gaan we daar voor doen

Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties.

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves208208208208

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 208 208 208 208
Lasten exclusief reserves6.3275.9605.9615.962

Apparaatlasten 5.865 5.817 5.817 5.817
Inhuur 180 180 180 180
Overige apparaatslasten 260 212 212 212
Personeel 5.425 5.425 5.425 5.425
Interne resultaat -1.521 -1.521 -1.521 -1.521
Interne resultaat -1.521 -1.521 -1.521 -1.521
Programmalasten 1.983 1.665 1.665 1.666
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.983 1.665 1.665 1.666
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.119 -5.752 -5.753 -5.754
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -6.119 -5.752 -5.753 -5.754
Reserves0000
Saldo -6.119 -5.752 -5.753 -5.754

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -6.228 -5.909 -5.910 -5.911
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 109 157 157 157
Totaal bijgestelde begroting -6.119 -5.752 -5.753 -5.754

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving