Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld gebieden is er een tweedeling te maken tussen de ambtelijke organisatorische eenheden gebieden en participatie en de bestuurlijke gremia gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités. In dit taakveld worden de doelstellingen, indicatoren en financiën van beide weergegeven. Een verdieping van de producten van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités is te vinden in het onderdeel 'wijken'.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 20182019202020212022
Collegetarget 14a: Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meedenken over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode* Streefwaarde          
Realisatie          
Collegetarget 14b: Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode* Streefwaarde          
Realisatie          
Aantal adviezen van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, % adviezen die door het college zijn opgevolgd en enkele nog te ontwikkelen kwaliteitsindicatoren** Streefwaarde          
Realisatie          
Tussentijds monitoren experiment wijkraden en wijkcomités Streefmoment   X      
 
* De omnibusenquete 2019, beschikbaar in mei 2019, zal dienen als nulmeting
** Voor de indicatoren volgt ultimo 2018 een nulmeting en volgende begroting de streefwaarden.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - GebiedenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves19.10119.11819.11519.114

Apparaatlasten 12.982 12.982 12.982 12.982
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 158 158 158 158
Personeel 12.824 12.824 12.824 12.824
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 6.119 6.136 6.133 6.132
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.480 1.483 1.482 1.482
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.639 4.653 4.651 4.649
Saldo voor vpb en reserveringen -19.101 -19.118 -19.115 -19.114
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -19.101 -19.118 -19.115 -19.114
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -19.101 -19.118 -19.115 -19.114

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -19.108 -19.125 -19.122 -19.120
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 7 7 7 7
Totaal bijgestelde begroting -19.101 -19.118 -19.115 -19.114