We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda

Omschrijving taakveld

De gemeente biedt dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers. Dat doet ze via diverse frontoffice-kanalen: fysiek (via locaties), telefonisch (via 14010), digitaal (via Rotterdam.nl) en schriftelijk. Kortom, we leveren passende dienstverlening voor elke Rotterdammer. De gemeente regisseert een eenvoudige en duidelijke dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie. Dit gebeurt volgens het stedelijk kader ‘De Rotterdamse Dienstverlening’. Daarnaast valt binnen dit taakveld het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Servicenormen* Streefwaarde            
Realisatie            
Jaarlijks de wettelijk verplichte zelfevaluaties met goed gevolg afgerond hebben ** Streefwaarde voldoende/ goed voldoende/ goed voldoende/ goed voldoende/ goed voldoende/ goed voldoende/ goed
Realisatie            
Rechtmatige verkiezingen, geen hertelling Streefwaarde   Ja Ja
 
Ja
 
Ja
 
Ja
 
Realisatie            
 
* Voor het taakveld Burgerzaken wordt een nieuw beleidsplan inclusief nieuwe indicatoren opgesteld. Verwachting is dat dit het eerste kwartaal 2019 in de Raad voorligt. 
** De zelfevaluaties betreffen de BRP (=Basisregistratie Personen), PNIK (= aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) en RNI (= Registratie niet-ingezetenen)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten BurgerzakenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves9.3448.5448.5448.544

Bijdragen rijk en medeoverheden 960 160 160 160
Dividenden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 8.384 8.384 8.384 8.384
Lasten exclusief reserves28.10925.17725.17925.181

Apparaatlasten 18.782 18.458 18.458 18.458
Inhuur 703 703 703 703
Overige apparaatslasten 753 430 430 430
Personeel 17.325 17.325 17.325 17.325
Interne resultaat -2.377 -2.456 -2.556 -2.556
Interne resultaat -2.377 -2.456 -2.556 -2.556
Programmalasten 11.705 9.175 9.277 9.279
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11.652 9.024 9.129 9.135
Kapitaallasten 0 99 95 92
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 52 52 52 52
Saldo voor vpb en reserveringen -18.766 -16.633 -16.635 -16.637
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -18.766 -16.633 -16.635 -16.637
Reserves871-1.329-1.329-1.329
Onttrekking reserves 2.200 0 0 0
Toevoeging reserves 1.329 1.329 1.329 1.329
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -17.895 -17.962 -17.964 -17.966

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -17.721 -17.731 -17.733 -17.735
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -174 -231 -231 -231
Totaal bijgestelde begroting -17.895 -17.962 -17.964 -17.966

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Goed geregeld voor de Rotterdammer