Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Effectieve dienstverlening aan het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering ondernemers

Omschrijving taakveld

De gemeente zorgt voor accountmanagement, de inzet van bedrijfscontactfunctionarissen en de inzet van een ondernemersbalie. Op deze manier ondersteunt de gemeente individuele ondernemers, kleine en grote bedrijven met als doel het functioneren van de Rotterdamse economie te bevorderen en de omslag van de economie naar een nieuwe economie te versnellen.

Wat willen we bereiken

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat gaan we daar voor doen

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves0000

Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves4.2974.2484.2484.248

Interne resultaat 2.958 2.958 2.958 2.958
Interne resultaat 2.958 2.958 2.958 2.958
Programmalasten 1.339 1.290 1.290 1.290
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.027 977 978 978
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 312 312 312 312
Saldo voor vpb en reserveringen -4.297 -4.248 -4.248 -4.248
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -4.297 -4.248 -4.248 -4.248
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -4.297 -4.248 -4.248 -4.248

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -1.290 -1.290 -1.290 -1.290
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -3.008 -2.958 -2.958 -2.958
Totaal bijgestelde begroting -4.297 -4.248 -4.248 -4.248

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

. Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
· Roadmap Next Economy
· Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
· Stadsvisie
· Stedelijke Agenda Haven
· Verhaal van de stad