Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is een van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is een van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.

 

21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers Streefwaarde     3.800 4.400 5.400 5.400
Realisatie            
Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajecten* Streefwaarde   N.v.t. 80% 80% 80% 80%
Realisatie N.v.t.          
Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af. Streefwaarde   N.v.t. 80% 80% 80% 80%
Realisatie N.v.t.          
Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid. Streefwaarde   N.v.t. 50% 50% 50% 50%
Realisate N.v.t.          
* Wij zorgen in de komende collegeperiode voor minimaal 19.000 toegankelijke (non-formele en formele) taaltrajecten en aanvullende (laagdrempelige) taalactiviteiten voor laaggeletterde Rotterdammers, waarmee zij door het verbeteren van hun taalbeheersing tegelijkertijd hun gezondheid, arbeidsmarktpositie, inkomenspositie, welzijn en participatie gaan verbeteren. Dit doen we door het bundelen van de gemeentelijke middelen met de middelen op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Op grond van de WEB dragen wij verder zorg voor de regionale coördinatie, inkoop en verantwoording van de middelen voor de arbeidsmarkt regio Rijnmond. Aangezien we in 2019 starten met deze taaltrajecten, zijn voor 2017 en 2018 geen cijfers ingevuld. De aanvullende taalactiviteiten betreffen informele taalactiviteiten georganiseerd door partners in de stad.
** Netwerkpartners zijn diverse maatschappelijke organisatie (taalaanbieders, welzijnsorganisaties etc.), bedrijven (werkgevers lid van het Taalakkoord, werkgevers die met de Vlaggenparade meegedaan hebben om het onderwerp te agenderen etc.), zorginstellingen en zorgaanbieders (Erasmus MC, Haven ziekenhuis etc.) en kennisinstellingen (EUR, Hogeschool Rotterdam).

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves18181818

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 18 18 18 18
Lasten exclusief reserves3.1664.0765.8665.876

Apparaatlasten 563 564 564 564
Overige apparaatslasten 8 9 9 9
Personeel 554 554 554 554
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 2.603 3.512 5.302 5.312
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.297 3.206 4.996 5.006
Subsidies en inkomensoverdrachten 306 306 306 306
Saldo voor vpb en reserveringen -3.148 -4.058 -5.848 -5.859
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -3.148 -4.058 -5.848 -5.859
Reserves0000
Saldo -3.148 -4.058 -5.848 -5.859

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -3.112 -4.023 -5.813 -5.823
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -36 -35 -35 -35
Totaal bijgestelde begroting -3.148 -4.058 -5.848 -5.859

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving