Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten.
  • De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.
  • Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
  • Het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves5.3793.9923.9974.001

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.336 1.942 1.942 1.943
Overige opbrengsten derden 2.044 2.050 2.055 2.058
Lasten exclusief reserves62.26562.61162.61862.623

Apparaatlasten 2.749 1.744 1.744 1.744
Inhuur 974 94 94 94
Overige apparaatslasten 0 0 0 0
Personeel 1.775 1.650 1.650 1.650
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 59.516 60.868 60.874 60.879
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.004 4.945 4.951 4.956
Kapitaallasten 27 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 55.485 55.923 55.923 55.923
Saldo voor vpb en reserveringen -56.885 -58.620 -58.621 -58.622
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -56.885 -58.620 -58.621 -58.622
Reserves0000
Saldo -56.885 -58.620 -58.621 -58.622

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -56.885 -58.620 -58.621 -58.622
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 0 0 0 0
Totaal bijgestelde begroting -56.885 -58.620 -58.621 -58.622