Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

Omschrijving taakveld

Het taakveld Toezicht en Handhaving draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid in wijken. Vanwege de verdichting van de stad, groeit de druk op de buitenruimte en neemt het belang van het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving toe.

Dit Rotterdamse taakveld is onderdeel van het programma Openbare orde en veiligheid en betreft de gemeentelijke taken op het gebied van:

  • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
  • veilige woon- en leefomgeving.

De verdichting van de stad zorgt onder andere voor meer (woon)overlast, meer (bedrijfs)afval, vollere parken en meer verkeer en drukte in de stad. Hierdoor zal de druk op Handhaving en Toezicht toenemen.

Wat willen we bereiken

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten zodat op langere termijn alleen nog maar veilige wijken zijn in Rotterdam.

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig, effectief en efficiënt kunnen doen.

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten zo dat op langere termijn alleen nog maar veilige wijken zijn in Rotterdam.

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig en efficiënt kunnen doen.

Algemeen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezichtBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.2591.2591.2591.259

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.259 1.259 1.259 1.259
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves37.19336.25836.53636.537

Apparaatlasten 33.916 33.063 33.063 33.063
Inhuur 256 341 341 341
Overige apparaatslasten 1.633 1.183 1.183 1.183
Personeel 32.026 31.539 31.539 31.539
Interne resultaat -788 -878 -878 -878
Interne resultaat -788 -878 -878 -878
Programmalasten 4.065 4.073 4.350 4.351
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.520 3.537 3.920 4.213
Kapitaallasten 407 398 293 0
Overige programmalasten 138 138 138 138
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -35.934 -35.000 -35.278 -35.278
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -35.934 -35.000 -35.278 -35.278
Reserves0000
Saldo -35.934 -35.000 -35.278 -35.278

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -32.733 -32.809 -33.086 -33.087
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -3.202 -2.191 -2.191 -2.191
Totaal bijgestelde begroting -35.934 -35.000 -35.278 -35.278