Openbare orde en veiligheid - Veiligheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

Omschrijving taakveld

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

De samenleving verandert snel en wordt complexer. Rotterdam is een grote, internationale stad en gebeurtenissen in de wereld hebben in toenemende mate hier hun impact. Dreiging van terrorisme, gevoelde tegenstellingen tussen groepen, verstoringen in de openbare ruimte, incidenten met verwarde personen, ondermijnende criminaliteit, migratiestromen en vuurwapengeweld vormen nieuwe uitdagingen en hebben effect op de veiligheid in de stad en op het gevoel van veiligheid van Rotterdammers. Ontwikkelingen kunnen elkaar bovendien versterken. In combinatie met verregaande digitalisering brengt dit nieuwe risico’s met zich mee.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Wat gaan we daar voor doen

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 13a: Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2022 omhoog gegaan ten opzichte van 2018; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 108 Streefwaarde       >108   >108
Realisatie 108          
Collegetarget 13b: De gemiddelde score van de 18 wijken die in 2018 lager dan 100 scoren op de Veiligheidsindex, moet in 2022 zijn verbeterd. Streefwaarde       >88   >88
Realisatie 88          
Collegetarget 13c: De 5 laagst scorende wijken op de Veiligheidsindex van 2018 laten in 2022 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien              
Tarwewijk Streefwaarde       76   78
Realisatie 73          
Hillesluis Streefwaarde       80   82
Realisatie 77          
Bloemhof Streefwaarde       87   89
Realisatie 84          
Carnisse Streefwaarde       89   91
Realisatie 86          
Oude Westen Streefwaarde       90   92
Realisatie 87          

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - VeiligheidBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves3.0612.0522.0521.752

Bijdragen rijk en medeoverheden 800 700 700 400
Overige opbrengsten derden 2.262 1.352 1.352 1.352
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves38.20838.45938.80838.809

Apparaatlasten 18.128 18.343 18.029 18.029
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 110 104 80 80
Personeel 18.018 18.239 17.949 17.949
Interne resultaat 34 34 34 34
Interne resultaat 34 34 34 34
Programmalasten 20.046 20.082 20.746 20.747
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.596 11.096 11.774 11.787
Kapitaallasten 447 438 429 420
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.003 8.547 8.543 8.540
Saldo voor vpb en reserveringen -35.147 -36.407 -36.756 -37.058
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -35.147 -36.407 -36.756 -37.058
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -35.147 -36.407 -36.756 -37.058

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -35.624 -36.068 -36.483 -36.784
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 477 -339 -273 -273
Totaal bijgestelde begroting -35.147 -36.407 -36.756 -37.058