Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves8888

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 8 8 8 8
Lasten exclusief reserves8.1948.3188.4368.436

Apparaatlasten 8.194 8.318 8.436 8.436
Inhuur 594 599 599 599
Overige apparaatslasten 198 198 198 198
Personeel 7.402 7.522 7.639 7.639
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -8.186 -8.310 -8.427 -8.427
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -8.186 -8.310 -8.427 -8.427
Reserves0000
Saldo -8.186 -8.310 -8.427 -8.427

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -7.480 -7.480 -7.480 -7.480
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -705 -830 -947 -947
Totaal bijgestelde begroting -8.186 -8.310 -8.427 -8.427