Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden

Omschrijving taakveld

Bij actief grondbeleid initieert de gemeente een ruimtelijke ontwikkeling door de verwerving van gronden (dan wel de inbreng van gemeentelijk vastgoed), sloop van panden en eventuele sanering. Na verder bouwrijp maken wordt bouwrijpe grond verkocht aan een ontwikkelende partij. Na de realisatie het beoogde programma wordt het openbaar gebied aangelegd door de gemeente. Grondexploitaties zijn dus de financiële weergave van gebiedsontwikkelingen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves61.70962.20451.34144.037

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.130 0 0 0
Overige opbrengsten derden 112.542 42.773 18.996 22.459
Overige baten -51.963 19.431 32.345 21.578
Lasten exclusief reserves58.16856.82045.21038.341

Apparaatlasten 6.841 6.833 6.823 6.823
Inhuur 1.146 1.376 1.376 1.376
Overige apparaatslasten 128 127 127 127
Personeel 5.567 5.330 5.321 5.321
Interne resultaat 11.547 11.547 11.547 11.547
Interne resultaat 11.547 11.547 11.547 11.547
Programmalasten 39.781 38.441 26.840 19.971
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 43.316 42.279 30.352 23.149
Kapitaallasten -3.535 -3.839 -3.512 -3.178
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 3.541 5.384 6.131 5.697
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 3.541 5.384 6.131 5.697
Reserves2.60276830465
Onttrekking reserves 2.602 768 30 465
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo 6.143 6.152 6.161 6.161

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 6.773 6.771 6.771 6.771
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -630 -620 -610 -610
Totaal bijgestelde begroting 6.143 6.152 6.161 6.161

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Atlas Stedelijke Havens - De havens in kaart
 • Bouwverordening 2010
 • Groenplan Binnenstad
 • Grondprijsbeleid 2013
 • Handboek Rotterdamse Stijl
 • Hoogbouwvisie 2011 
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Kadernota grondbeleid 2003
 • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021
 • Natuurkaart Rotterdam 2014
 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap 
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Stadsvisie
 • Stedelijke Agenda Haven
 • Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling (meerjarenperspectief Rotterdams vastgoed)
 • Verhaal van de stad