Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

Omschrijving taakveld

Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam, zodat het voor alle Rotterdammers, bezoekers, ondernemingen en ondernemers fijn wonen, leven, verplaatsen, ontmoeten, werken en recreëren is vandaag, morgen en overmorgen. Goede en effectieve kaders voor de fysieke leefomgeving dragen bij aan een goede ontwikkeling van Rotterdam met het oog op de groei van de stad, rekening houdend met gewenste transities in de stad.

De stad zal de komende jaren verder groeien en te maken krijgen met grote transities. Richting het einde van de collegeperiode zal het aantal inwoners snel gaan toenemen, we zullen vele woningen en daarbij behorende infrastructuren moeten bouwen. Tegelijk zullen we ons hele energiesysteem op de schop moeten nemen, materiaalstromen in de stad circulair gaan maken, de stad verder uitrusten voor de veranderingen in de digitale wereld, de stad toerusten voor wateroverlast en hittestress en de mobiliteitsstromen naar OV en fiets moeten kanaliseren. Deze groei en verandering van de stad betekent een grote ruimtelijke opgave, waarbij de bouw van nieuwe woningen gepaard zal moeten gaan met de bouw van (maatschappelijke) voorzieningen, kwalitatief hoogwaardig groen, genoeg plek voor energieopwekking,- opslag en -transport, een goede bereikbaarheid en voldoende werkgelegenheid. We anticiperen daarbij op ontwikkelingen op het gebied van klimaat, bevolkingssamenstelling en economische vernieuwing. Dit vraagt een ruimtelijke visie en ruimtelijke kaders, waarmee de gemeente richting geeft aan de ontwikkeling van een duurzame stad waarin het prettig wonen, werken en verblijven is. Deze visie krijgt de vorm van een omgevingsvisie, conform de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Daarbij worden alle aspecten die de fysieke leefomgeving beïnvloeden in samenhang bezien.

Per 2021 vervangt de Omgevingswet de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en een groot aantal andere wetten, waaronder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In het kader van de Omgevingswet werkt de gemeente aan een geïntegreerd stelsel voor de ruimtelijke ordening. Hiertoe maakt de gemeente een Omgevingsvisie en stelt haar organisatie in op een integrale manier van werken.

Wat willen we bereiken

Een integrale omgevingsvisie en strategie voor de groei van de stad.

Een goede implementatie van de Omgevingswet.

Het Omgevingsplan Rotterdam

Wat gaan we daar voor doen

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Implementatie van de Omgevingswet.

Omgevingsplan

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - OntwikkelingBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.468768768768

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.468 768 768 768
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.8242.8022.7722.772

Apparaatlasten 17.796 17.927 17.906 17.906
Inhuur 2.886 3.032 3.032 3.032
Overige apparaatslasten 341 341 341 341
Personeel 14.569 14.554 14.533 14.533
Interne resultaat -19.605 -19.605 -19.605 -19.605
Interne resultaat -19.605 -19.605 -19.605 -19.605
Programmalasten 3.632 4.480 4.471 4.471
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.632 4.480 4.471 4.471
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -356 -2.034 -2.004 -2.004
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -356 -2.034 -2.004 -2.004
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -356 -2.034 -2.004 -2.004

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -3.800 -3.538 -3.367 -3.315
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 3.444 1.503 1.362 1.311
Totaal bijgestelde begroting -356 -2.034 -2.004 -2.004

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Actualisatie ontwikkelingsvisie Lijnbaan
 • Archeologische waarden- en beleidskaart Rotterdam
 • Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam 2010
 • Atlas Stedelijke Havens - De havens in kaart
 • Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018
 • Binnenstad als city lounge - Binnenstadplan 2008-2020
 • Bouwverordening 2010
 • De Rivier als getijdenpark - groeidocument 2018
 • Focus Document City Lounge/ Binnenstadsplan 2014-2018
 • Gebiedsaanpak energietransitie
 • Gebiedskoersen detailhandel 2017-2020
 • Gebiedsvisie Hoboken 2030
 • Gebiedsvisie Hoek van Holland 2011-2020
 • Gebiedsvisie Nieuw Kralingen
 • Gebiedsvisie Rotterdam Central District_next step
 • Gebiedsvisie Stadionpark
 • Groenplan Binnenstad
 • Handboek Rotterdamse Stijl
 • Havenvisie 2030
 • Havenvisie 2030: Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie 2030
 • Hoogbouwvisie 2011 
 • Horecagebiedsplan 2017-2019
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 Rotterdam
 • Kader oplaadinfrastructuur auto's 
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021
 • Milieuzone kaart
 • Natuurkaart Rotterdam 2014
 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • NPRZ Uitvoeringsplan 2015-2018
 • OV-visie Rotterdam 2018-2040
 • Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad
 • Programma Oost 2017-2019
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap 
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018: Actieplan Verkeersveilige scholen
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Fietsplan 2016 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Parkeerplan Rotterdam 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016 - 2030+
 • Rotterdamse Stijl
 • Rotterdamse Stijl: Bomenstructuurvisie
 • Rotterdamse Stijl: Lichtplan Rotterdam
 • Rotterdamse Stijl: Toolkit
 • Rotterdamse Welstandsnota
 • Stadsvisie
 • Stedelijke Agenda Haven
 • Structuurvisie Hart van Zuid
 • Structuurvisie Stadshavens
 • Verbonden stad - visie openbare ruimte binnenstad Rotterdam - Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030
 • Verhaal van de stad
 • Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015
 • Visie en strategie Rotterdam Makers District