Maatwerkdienstverlening 18-

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen

Versterken van next skills en jong leiderschap

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant)

Omschrijving taakveld

Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.

Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Doelrealisatie Jeugdhulp* Streefwaarde     In ontwikkeling
Realisatie            
Uitval Jeugdhulp** Streefwaarde     In ontwikkeling
Realisatie            

* Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier sub-indicatoren in beeld gebracht:

  • De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen;
  • De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is;
  • De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie;
  • De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.

Op dit moment is deze indicator nog in ontwikkeling.

** De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige.
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Aantal huisartsen met een POH GGZ* Streefwaarde   6 15 25 35 40
Realisatie 6          
* De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is vaak een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of psycholoog, die onder verantwoordelijkheid van de huisarts psychodiagnostiek of kortdurende behandeling verricht. Hierdoor kan doorverwijzing naar specialistische hulp in een aantal gevallen worden voorkomen. Indien doorverwijzing noodzakelijk is, kan deze verwijzing gerichter en beter onderbouw gebeuren. De afstemming met LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) over inschatting aantal loopt nog, de streefwaardes kunnen daardoor nog aangepast worden.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18-Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves40.52542.28142.69642.995

Apparaatlasten 565 616 616 616
Inhuur 14 36 36 36
Overige apparaatslasten 0 -16 -15 -15
Personeel 552 596 596 596
Interne resultaat 702 695 486 486
Interne resultaat 702 695 486 486
Programmalasten 39.257 40.971 41.594 41.893
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.764 9.377 10.625 11.674
Sociale uitkeringen 27.212 27.212 26.712 25.962
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.282 4.382 4.257 4.257
Saldo voor vpb en reserveringen -40.525 -42.281 -42.696 -42.995
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -40.525 -42.281 -42.696 -42.995
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -40.525 -42.281 -42.696 -42.995

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -40.416 -42.050 -42.575 -42.856
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -109 -232 -121 -138
Totaal bijgestelde begroting -40.525 -42.281 -42.696 -42.995