Inkomensregelingen - Inkomen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Elke Rotterdammer die daar recht op heeft ontvangt tijdig een (juiste) bijstandsuitkering

2. Elke werkzoekende kan rekenen op passende en betrouwbare dienstverlening

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Inkomensregelingen biedt de gemeente inkomensondersteuning aan Rotterdammers die dit nodig hebben door het verstrekken van uitkeringen. Daarnaast vindt er binnen dit  taakveld handhaving plaats, wat bijdraagt aan de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

Dienstverlening is niet alleen een product of dienst die de gemeente biedt, maar ook de manier waarop ze deze product of dienst levert: de persoonlijke bejegening door de ambtenaar.  De ambtenaren zijn attent en werken Rotterdammergericht:  Ze handelen pro-actief,  situationeel,  passen het gedrag aan de klant en de omstandigheden aan. De dienstverlening is mensgericht. Het contact is vriendelijk, open, respectvol en beleefd. Zeluistert, leeft zich in in de situatie van de ander en zijn betrokken. Ze neemt persoonlijk contact op als de situatie erom vraagt. Ze   is bereikbaar en service wordt geboden door een medewerker met kennis van zaken.
De dienstverlening is duidelijk. Er is inzicht in de servicenormen en hoe de gemeente  daarop presteert. Informatie over de tevredenheid van de dienstverlening wordt gebruikt voor verbetering van de dienstverlening. De informatie is eenduidig, duidelijk, volledig, juist en actueel. Informatie over producten en diensten is digitaal beschikbaar of afneembaar.

Klachten en bezwaren worden gezien als een aanleiding om te leren hoe de dienstverlening aan de uitkeringsgerechtigden kan worden verbeterd. Fouten maken mag en zijn aanleiding om te verbeteren. Klachten gaan vaak over tijdigheid en kwaliteit van de organisatie en over de bejegening van ambtenaren. De klachten, met name bejegeningsklachten, worden tot een minimumniveau teruggedrongen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.1 Tijdig besluiten op een aanvraag uitkering levensonderhoud (algemene bijstand) en bijzondere bijstand

1.2 Terechte bijstandsuitkeringen verstrekken

1.3 ‘Compliant’ gedrag van de werkzoekende (t.a.v. de bijstandsuitkering)

2.1 De Rotterdamse burger ervaart een goede dienstverlening

2.2 Minder (gegronde) klachten en bezwaren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 Aanvragen (algemene en bijzondere bijstand) behandelen en dienstverlening verbeteren

1.2 De methode inkomstenverrekening verbeteren

1.3 Handhaven en uitvoeren van (her)onderzoeken

1.4 Terugvorderen en incasso

1.5 Het aanvraag- en beheerproces digitaliseren

2.1 Een betrouwbare en voorspelbare dienstverlening

2.2 Correcte bejegening

2.3 Aantal klachten en bezwaren terugdringen

2.4 Advies geven en begeleiding bieden aan ondernemers

2.5 Kennis- en informatiegestuurd werken; onderzoek en evaluatie

Effect indicatoren 201720182019202020212022
1.1 Saldo tekort BUIG Streefwaarde   € 0 € 0 € 0 € 0  
Realisatie € -/- 29,5 mln          
1.2 Rechtmatige verstrekking van bijstand (%) Streefwaarde   97% 97% 97% 97%  
Realisatie 99,78%          
2.2 Klachten over bejegening Streefwaarde   -10% -10% -10% -10%  
Realisatie            
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
1.1 Percentage besluiten bijstandsaanvraag (Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand) binnen 8 weken Streefwaarde   90% 90% 90% 90%  
Realisatie 92,3 % (LO)
92 % (BB)
         
1.2 Tijdig (binnen 4 weken) verwerken van inkomstenverrekeningen Streefwaarde   90% 90% 90% 90%  
Realisatie 75,2%          
1.3 Heronderzoeken
(aantal)
Streefwaarde   6.000 6.000 PM PM  
Realisatie 2.601
€ 2,5 mln
         
2.1 Telefonische bereikbaarheid Streefwaarde   90% 90% 90% 90%  
Realisatie 85%          

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - InkomenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves508.139477.105444.095428.047

Bijdragen rijk en medeoverheden 508.139 477.105 444.095 428.047
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves585.025542.521506.611490.495

Apparaatlasten 48.570 44.630 41.910 41.748
Inhuur 10.418 8.206 7.554 7.548
Overige apparaatslasten 1.721 2.140 2.143 2.143
Personeel 36.430 34.284 32.213 32.057
Interne resultaat 5.045 7.229 9.475 11.720
Interne resultaat 5.045 7.229 9.475 11.720
Programmalasten 531.409 490.662 455.226 437.027
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.793 16.872 17.053 17.559
Kapitaallasten 2.016 2.415 2.364 1.952
Overige programmalasten 101 101 101 101
Sociale uitkeringen 507.917 467.113 431.028 411.906
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.582 4.161 4.680 5.509
Saldo voor vpb en reserveringen -76.886 -65.416 -62.516 -62.448
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -76.886 -65.416 -62.516 -62.448
Reserves7.39635000
Onttrekking reserves 7.396 350 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -69.489 -65.066 -62.516 -62.448

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -66.291 -61.432 -58.885 -58.858
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -3.198 -3.634 -3.631 -3.589
Totaal bijgestelde begroting -69.489 -65.066 -62.516 -62.448

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Tot het taakveld Inkomensregelingen behoren:

  • Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet.
  • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
  • werknemers).
  • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
  • zelfstandigen).
  • Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004).
  • Kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004.