10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Riolering Pagina 29

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder "wat willen we bereiken" en "wat gaan we daarvoor doen" zijn nog actueel. De voorbereiding voor een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) wordt gestart.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Wat gaan we daar voor doen

Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 10: Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%. Streefwaarde   88% 88% 89% 90% 90%
Realisatie 88%          
Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui.
Het doel is de streefwaarde 90% begin 2022 te bereiken

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten RioleringRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves71.75174.69777.38981.10385.38390.219

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 70.328 73.820 76.736 80.450 84.730 89.566
Overige opbrengsten derden 1.358 877 653 653 653 653
Overige baten 65 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves61.64658.44060.94461.81666.05470.903

Apparaatslasten 0 0 0 0 0 0
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 0 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 15.841 12.083 14.979 14.590 14.590 14.590
Interne resultaat 15.841 12.083 14.979 14.590 14.590 14.590
Programmalasten 45.805 46.357 45.964 47.226 51.464 56.313
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.708 11.046 9.525 7.219 7.346 7.485
Kapitaallasten 6.449 6.127 6.549 7.286 7.182 7.055
Overige programmalasten 30.647 29.184 29.891 32.721 36.937 41.773
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 10.105 16.257 16.445 19.287 19.329 19.316
Saldo voor reserveringen 10.105 16.257 16.445 19.287 19.329 19.316
Saldo 10.105 16.257 16.445 19.287 19.329 19.316

Omschrijving taakveld

We willen de volgende effecten in de stad bereiken:

  • gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem
  • herstellen van sponswerking van de stad op zowel openbaar als privaat terrein
  • voorkomen van ontwrichting door klimaatverandering

 

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater:

  • inzameling en verwerking van hemelwater
  • inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
  • voorkomen van grondwaterproblemen
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater
  • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen)
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing