10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten Pagina 60

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves5.10010.1303.9923.9974.0014.001

Bijdragen rijk en medeoverheden 4.133 8.086 1.942 1.942 1.943 1.943
Overige opbrengsten derden 966 2.044 2.050 2.055 2.058 2.058
Lasten exclusief reserves60.56067.10564.45764.46364.46864.468

Apparaatslasten 3.281 2.754 1.744 1.744 1.744 1.744
Inhuur 1.778 974 94 94 94 94
Overige apparaatslasten -12 0 0 0 0 0
Personeel 1.515 1.780 1.650 1.650 1.650 1.650
Interne resultaat 208 -1 0 0 0 0
Interne resultaat 208 -1 0 0 0 0
Programmalasten 57.071 64.353 62.713 62.720 62.725 62.725
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.360 8.841 4.945 4.951 4.956 4.956
Kapitaallasten 28 27 0 0 0 0
Overige programmalasten 4 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 54.679 55.485 57.769 57.769 57.769 57.769
Saldo voor vpb en reserveringen -55.461 -56.975 -60.465 -60.466 -60.468 -60.468
Saldo voor reserveringen -55.461 -56.975 -60.465 -60.466 -60.468 -60.468
Reserves0900000

Onttrekking reserves 0 90 0 0 0 0
Saldo -55.461 -56.885 -60.465 -60.466 -60.468 -60.468

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam
  • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen