10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid Pagina 63

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2800000

Bijdragen rijk en medeoverheden 25 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.4086.1136.8026.8946.4996.499

Apparaatslasten 6.323 6.113 6.802 6.894 6.499 6.499
Inhuur 1.038 994 612 612 612 612
Overige apparaatslasten 47 68 132 132 132 132
Personeel 5.238 5.051 6.057 6.150 5.755 5.755
Interne resultaat 16 0 0 0 0 0
Interne resultaat 16 0 0 0 0 0
Programmalasten 69 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 69 0 0 -29 -78 -127
Kapitaallasten 0 0 0 29 78 127
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.380 -6.113 -6.802 -6.894 -6.499 -6.499
Saldo voor reserveringen -6.380 -6.113 -6.802 -6.894 -6.499 -6.499
Saldo -6.380 -6.113 -6.802 -6.894 -6.499 -6.499

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.