10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Volksgezondheid en zorg Pagina 84

Volksgezondheid en zorg

Zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor Rotterdammers die dat nodig hebben

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers en het beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor Rotterdammers

TAAKVELD 1

Wijkteams en Wmo-loketten

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

TAAKVELD 2

Maatwerkvoorziening (Wmo)

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

TAAKVELD 3

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

TAAKVELD 4

Maatwerkdienstverlening 18-

Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen

Versterken van next skills en jong leiderschap

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant)

TAAKVELD 5

Geëscaleerde zorg 18+

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan

TAAKVELD 6

Geëscaleerde zorg 18-

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

TAAKVELD 7

Volksgezondheid

Gezonde en vitale Rotterdammers

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Omschrijving programma

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen. Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid en de gemeente stimuleert hen zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen. Voor Rotterdammers die dat – al dan niet tijdelijk – nodig hebben, zorgen we voor passende en tijdige zorg, hulp en ondersteuning.

 

Zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor (jonge) Rotterdammers
We zetten in op het nog verder toegankelijk maken van de zorg. Zo willen we het makkelijker maken voor ouderen en mensen met een beperking om langer zelfstandig te wonen en mee te doen in de maatschappij.  We zorgen er voor dat Rotterdammers met een beperking en ouderen gebruik kunnen blijven maken van een woning, zich kunnen verplaatsen in en rondom die woning en sociale contacten kunnen onderhouden.

We stimuleren  elke jongere in Rotterdam actief mee te doen in de stad, biedt lichte ondersteuning als dat - zelfstandig of als gezin - niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. In die gevallen biedt de gemeente samenhangende hulp aan kwetsbare jongeren en/of hun gezin. Tegelijkertijd investeren we ook in jongeren met wie het wel goed gaat. We versterken beschermende factoren als next skills en jong leiderschap en scheppen goede voorwaarden op basis waarvan zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Steeds meer Rotterdammers krijgen een vorm van ondersteuning vanuit de gemeente in het kader van de Wmo of de Jeugdwet. Daarmee werken we aan het realiseren van zorg dichtbij. Tegelijkertijd betekent het ook dat de kosten sterker stijgen dan dat er rijksmiddelen beschikbaar komen. Deze lijn zet zich ook in 2019 door en dat leidt tot de noodzaak om in de zorg te blijven investeren. Tegelijk is het noodzakelijk om goed te letten op de efficiency en waar mogelijk kosten te besparen. De gemeente heeft daarom een pakket aan maatregelen in gang gezet om meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling.

Uitgangspunt in het coalitieakkoord is dat alle zorguitgaven worden gedaan binnen het budget dat Rotterdam krijgt van het rijk. We zien dat dat op dit moment niet haalbaar is. Er is afgelopen periode daarom sterk ingezet in de onderhandelingen met het Rijk om te komen tot een passend budget voor alle gemeenten. Dit heeft voor de jaren 2020 en 2021 een effect gehad doordat extra rijksmiddelen ten behoeve van de jeugdwet aan de gemeentebegroting zijn toegevoegd. Voor de jaren daarna voert het Rijk in samenwerking met de gemeenten nader onderzoek uit.

Toegankelijke en betaalbare zorg zijn voor alle Rotterdammers cruciaal. Om ook tot een lange termijn beeld van de benodigde financiën voor het zorgdomein te komen heeft het college een bestuursopdracht verstrekt. Hierbij wordt allereerst in kaart gebracht wat de effecten zullen zijn van de demografische ontwikkelingen in Rotterdam (onder andere toenemend aantal ouderen en mensen met een (verstandelijke of psychiatrische) beperking die zelfstandig zullen blijven wonen) op de te verwachten kosten voor zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Tevens zal aandacht worden besteed aan de mogelijk effecten van de herziening van de landelijke verdeelmodellen. Uitgangspunt blijft dat Rotterdammers die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen.

Op die manier ontstaat een realistisch beeld over de te verwachten kosten voor zorg en ondersteuning en hoe zich dat verhoudt tot de beschikbare rijksmiddelen. Dit kan bijdragen aan het gesprek met het Rijk om te zorgen dat gemeenten voldoende gefinancierd worden om de burgers met zorg te ondersteunen. Bovendien kan het de gemeente helpen in het maken van eventuele keuzes gelet op het beschikbare budget.

 

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers en hun leefomgeving
We zetten in op een vitale stad met vitale Rotterdammers. Om dit te kunnen realiseren leggen we dwarsverbanden met taakvelden die (in)direct bijdragen aan een vitaler Rotterdam. Zo zijn investeringen in gezondheidsvaardigheden, in het opleidingsniveau en de inkomenspositie van Rotterdammers essentieel. We werken samen met partners uit de stad aan het stimuleren van gezonder gedrag en een gezondere leefomgeving. Daarbij besteden we aandacht aan gezond gewicht en terugdringen van diabetes type 2, psychische en seksuele gezondheid, minder roken en alcoholgebruik, het tegengaan van drugsgebruik en de inzet van E-publieke gezondheid. Ook zetten we in op haar wettelijke beschermingstaken (zoals infectieziektebestrijding), een gezondere leefomgeving en het tegengaan van gehoorschade bij jongeren.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Streefwaarde 13,9% CBS
Realisatie 14,6% (2018)
Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar Streefwaarde 1,8% CBS
Realisatie 1,9% (2018)
Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Streefwaarde 1,0% CBS
Realisatie 0,9% (2018)
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 1.000 inwoners Streefwaarde N.v.t. GMSD
Realisatie 83 (2018)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorgRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves33.58431.62329.73329.26842.70742.738

Bijdragen rijk en medeoverheden 25.412 23.177 20.602 20.137 33.576 33.607
Overige opbrengsten derden 8.172 8.446 9.131 9.131 9.131 9.131
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves607.965662.855655.391634.356639.182632.021

Apparaatslasten 62.968 83.854 83.290 82.115 81.630 80.614
Inhuur 8.701 7.242 4.609 4.478 4.513 4.333
Overige apparaatslasten 1.115 1.708 1.538 1.563 1.535 1.772
Personeel 53.152 74.904 77.143 76.074 75.582 74.509
Interne resultaat 3.978 1.592 910 912 850 695
Interne resultaat 3.978 1.592 910 912 850 695
Programmalasten 541.019 577.410 571.191 551.329 556.703 550.712
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 62.049 65.319 80.214 77.179 91.130 86.535
Kapitaallasten 856 834 1.240 831 815 800
Overige programmalasten 233 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 301.224 307.489 293.080 284.783 278.011 279.264
Subsidies en inkomensoverdrachten 176.657 203.767 196.657 188.537 186.747 184.114
Saldo voor vpb en reserveringen -574.381 -631.232 -625.658 -605.088 -596.475 -589.283
Saldo voor reserveringen -574.381 -631.232 -625.658 -605.088 -596.475 -589.283
Reserves-1.664-15.51014.818000

Onttrekking reserves 8.336 27.423 19.201 0 0 0
Toevoeging reserves 10.000 42.933 4.384 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -576.045 -646.742 -610.840 -605.088 -596.475 -589.283

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019)   -643.314
Bijstellingen 10-maandsrapportage Categorie  
Mutatie rijksbijdrage maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Taakmutaties -145
Mutatie rijksbijdrage Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren Taakmutaties -93
Mutatie rijksbijdrage ambulantisering Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Taakmutaties -2.891
Mutatie rijksbijdrage Voogdij 18+ Taakmutaties 293
Mutatie rijksbijdrage vrouwenopvang Taakmutaties -13
Correctie budgetoverheveling overhead Technische wijzigingen -500
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -78
Begroting na wijzigingen   -646.742

Toelichting financiële bijstellingen

Mutatie rijksbijdrage maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De huidige bijdrage vanuit het Rijk is aangepast op basis van meer actuele gegevens met betrekking tot de uitvoering van de taken.

 

Mutatie rijksbijdrage Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor een pilot vanuit het Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren. De doelstelling van de pilot is, om door middel van een aanpak op alle levensgebieden, het aantal dak- en thuisloze jongeren in de eigen gemeente met 100% te verminderen.
 
Mutatie rijksbijdrage ambulantisering Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Deze zomer is het hoofdlijnenakkoord GGZ vastgesteld. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord.
 
Mutatie rijksbijdrage Voogdij 18+
In de aanpassing Rijksbijdrage Voogdij 18+ vanuit de meicirculaire 2019 is de loon- en prijsbijstelling onjuist opgenomen. Door middel van deze mutatie wordt deze onjuistheid voor 2019 gecorrigeerd.
 
Mutatie rijksbijdrage vrouwenopvang
De huidige bijdrage vanuit het Rijk is aangepast op basis van meer actuele gegevens met betrekking tot de uitvoering van de taken.
 

Correctie budgetoverheveling Overhead

Deze budgetoverheveling van € 500 vanuit het programma Overhead naar het programma Volksgezondheid en Zorg betreft een correctie op eerdere overhevelingen van overheadbudgetten naar aanleiding van verzelfstandigingen in 2017.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine afwijkingen zowel binnen als buiten het programma.