10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatwerkdienstverlening 18- Pagina 88

Maatwerkdienstverlening 18-

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen

Versterken van next skills en jong leiderschap

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant)

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document
  • Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen.
  • Versterken van next skills en jong leiderschap: de stijgende lijn van investeringen in de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren in de stad wordt in 2019 doorgezet. Dit betreft vooral preventieve interventies die effectief zijn om risico’s tegen te gaan, zoals angst, depressie, agressie en probleemgedrag. Daarnaast is het innovatieplatform Walstroom van start gegaan waar de gemeente met professionals uit de praktijk en wetenschappers samen bouwt aan werkende aanpakken op het gebied van next skills en jong leiderschap.
  • Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant). Hoe doen we dat? In alle gebieden organiseren wij met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wijkgerichte bijeenkomsten op het verstevigen van de ketensamenwerking tussen partners die een rol spelen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren.
  • Om de samenwerking binnen de wijknetwerken te optimaliseren is in 2019 per gebied een ‘Lokale verbeteragenda’ gemaakt. Omdat de zwaarte van de opgaven en de netwerken per gebied of wijk verschillend zijn is gekozen voor lokaal maatwerk. In het ene gebied is de agenda het verbeteren van op- en afschaling van het wijkteam en in het andere gebied de kennis over vroegsignalering.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Doelrealisatie Jeugdhulp* Streefwaarde   In ontwikkeling***
Realisatie            
Uitval Jeugdhulp** Streefwaarde   In ontwikkeling***
Realisatie            
* Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier sub-indicatoren in beeld gebracht:
  • De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen
  • De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is
  • De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie
  • De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.
** De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige.
*** De gegevens m.b.t. deze indicatoren komen op dit moment enkel beschikbaar via het CBS, deze cijfers zijn minder geschikt omdat bijvoorbeeld geen onderscheid wordt gemaakt tussen lokale en regionale hulp. De GR Jeugdhulp neemt binnenkort een besluit over de next-best alternatieven. Gestreefd wordt om in de loop van 2019 met realisatiecijfers te komen.
Prestatie indicatoren 20192020202120222023
Aantal huisartsen met een POH GGZ* Streefwaarde 15 25 35 40  
Realisatie 14        
* De POH Jeugd & Gezin is een nieuwe functie. Waar het gaat om de implementatie daarvan bij de gezondheidscentra doen de twee grootste hier volop aan mee. Het bereiken van de kleinere (zelfstandige) praktijken kost meer tijd. De uitrol van POH Jeugd & Gezin is feitelijk in 2019 gestart.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18-Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1581.049201013.50013.500

Bijdragen rijk en medeoverheden 144 1.049 201 0 13.500 13.500
Overige opbrengsten derden 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves42.02545.64349.29847.22461.08558.580

Apparaatslasten 59 447 675 667 662 581
Inhuur 59 44 97 97 97 61
Overige apparaatslasten 0 11 8 8 8 35
Personeel 0 391 570 561 557 485
Interne resultaat 683 789 707 494 494 494
Interne resultaat 683 789 707 494 494 494
Programmalasten 41.283 44.407 47.916 46.063 59.929 57.505
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.694 5.376 15.023 13.721 28.410 24.737
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 32.325 32.636 28.512 28.012 27.262 28.512
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.264 6.394 4.382 4.329 4.257 4.257
Saldo voor vpb en reserveringen -41.867 -44.594 -49.097 -47.224 -47.585 -45.080
Saldo voor reserveringen -41.867 -44.594 -49.097 -47.224 -47.585 -45.080
Reserves0-10.5822.582000

Onttrekking reserves 0 4.418 6.966 0 0 0
Toevoeging reserves 0 15.000 4.384 0 0 0
Saldo -41.867 -55.176 -46.515 -47.224 -47.585 -45.080

Omschrijving taakveld

Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.

Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.