10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Huisvesting en facilitair Pagina 101

Huisvesting en facilitair

Corona heeft naast bedreigingen ook kansen laten zien, bijvoorbeeld ten aanzien van thuiswerken. De positieve ervaringen van medewerkers en management worden betrokken bij het spoor #AndersWerken. Dit gaat breder dan huisvesting, want er zijn ook effecten op andere vakgebieden, zoals HR, ICT en leiderschap en samenwerken. De roep om meer ontmoetingsfaciliteiten wordt onder andere uitgewerkt. De huidige stand van zaken met Covid-19 zorgt ervoor dat we die faciliteiten voorlopig nog niet breed aanbieden. Thuiswerken en digitaal ontmoeten blijft waar mogelijk het uitgangspunt tot 1 januari 2021. Zo’n 2700 medewerkers werkend in een cruciale functie of waarvoor het noodzakelijk is, werken op kantoorlocaties. Daarvoor zijn de kantoren waar mogelijk met 1,5 meter maatregelen ingericht. Waar nodig worden thuiswerkmiddelen ter beschikking gesteld, zoals kantoormeubilair, laptops en beeldschermen.

Corona leidt op diverse plaatsen in de bedrijfsvoering tot extra kosten, maar bij concernhuisvesting zijn er per saldo minder kosten. In deze rapportage vallen daarom € 0,6 mln aan bedrijfsvoeringsmiddelen vrij ten gunste van het financiële beeld. Tevens is er sprake van een kasschuif omdat een deel van de geplande onderhoudswerkzaamheden doorschuift.

#AndersWerken zal in de komende jaren een verschuiving laten zien van werkplek naar meer ontmoetplek. De financiële consequenties worden middels een kasschuif verwerkt (bij programma Overhead).  Deze ontwikkeling betreft niet alleen een verandering op Concernhuisvesting, maar is een integrale verandering waar ook de gebieden HR, ICT en Facilitair aan meewerken.