10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

HR Pagina 102

Arbeidskosten

image

*  De verwachte kosten van inhuur in de categorie inkoop en uitbestede werkzaamheden zijn vanaf de 1e herziening 2020 opgenomen in de grafiek arbeidskosten.

10-maands 2020

De 10-maandsrapportage laat ten opzichte van de 2e herziening 2020 een stijging van de begrote arbeidskosten zien van € 49 mln. De belangrijkste oorzaak is de inzet ten behoeve van de corona-organisatie (Volksgezondheid en zorg). Deze kosten worden gedekt door het Rijk. Daarnaast zijn er actualisaties naar aanleiding van de laatste inzichten (met name bij Stedelijke inrichting en ontwikkeling), en actualisatie van budgetten bij Regio (Openbare orde en veiligheid) vanwege de kassiersfunctie.

De grootste mutaties worden hieronder toegelicht. In de bijlage 'Arbeidskosten 10-maandsrapportage' worden de bijstellingen per programma en kostensoort (personeel, inhuur) toegelicht.

Loonkosten

De loonkosten stijgen met ruim € 7 mln. De stijging van de begrote loonkosten is met name zichtbaar bij de programma’s Volksgezondheid en zorg, Werk en inkomen, Overhead en Maatschappelijke ondersteuning.

  • Volksgezondheid en zorg (+ € 6,2 mln): budget is opgehoogd in verband met inzet personeel ten behoeve van de corona-organisatie (dekking via veiligheidsregio)
  • Overhead (+ € 1,4 mln): een deel van de budgetverhoging ten behoeve van de corona organisatie valt na kostenverdeling op het programma Overhead.
  • Werk en inkomen (+ € 3,1 mln): bij Inkomen vindt een (verdere) verschuiving plaats van inhuur naar loonkostenbudget.

Daarnaast zijn enkele grotere bijstellingen naar beneden doorgevoerd in verband met moeilijk vervulbare vacatures (Verkeer en vervoer, overheveling naar inhuurbudget) en actualisatie van budget bij de regio (Openbare orde en veiligheid).

 

Inhuur

De begrote inhuur stijgt met ruim € 41 mln. De stijging zit voornamelijk bij Volksgezondheid en zorg, Stedelijke inrichting en ontwikkeling, Openbare orde en veiligheid en Overhead.

  • Volksgezondheid en zorg (+ € 27,5 mln): de bijstelling is het resultaat van het in de begroting zetten van inhuur in verband met de coronacrisis bij de corona-organisatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bemonsteraars, medewerkers bron- en contactonderzoek en sociaal verpleegkundigen.
  • Stedelijke inrichting en ontwikkeling (+ € 7,5 mln): De realisatie op het werkpakket blijkt hoger dan begroot in verband met nog gestarte projecten. Dit is met name het geval bij Projectmanagement en Engineering.
  • Openbare orde en veiligheid (+ € 4,7 mln): jaarlijks wordt Regio (RIEC, Veiligheidshuis, Burgernet, VAR en Regionale veiligheidsactiviteiten) geactualiseerd. Gemeente Rotterdam heeft een kassiersfunctie.
  • Overhead (+ € 3,4 mln): inzet beveiligingspersoneel voor kantoorpanden en publiekslocaties door verruiming openingstijden van een aantal locaties en inzet t.g.v. deurbeleid. Daarnaast is bij ICT sprake van meer inhuur voor onder andere inzet corona-organisatie, project RAD (Rapid Application Development) en extra interne vraag.
  • Werk en inkomen (-/- € 4,2 mln): verschuiving naar personele kosten en lagere inzet.

Arbeidskosten 2020

Arbeidskosten (x € 1.000)
Programma
Oorspr.
Begroting
2020
Bijstellingen
1e Herziening
Bijstellingen
2e herziening
Bijstellingen 10-maandsTotaal
bijgestelde
begroting
Algemene middelen 14.962 138 897 -525 15.472
Beheer van de stad 123.135 -1.651 1.909 508 123.900
Bestuur en dienstverlening 46.300 1.095 -494 -378 46.523
Cultuur, sport en recreatie 10.324 -87 14 -161 10.090
Economische Zaken 7.430 83 -278 0 7.235
Maatschappelijke Ondersteuning 40.967 3.326 3.078 1.522 48.893
Onderwijs 14.615 -20 255 -42 14.807
Openbare orde en veiligheid 66.403 -8.320 1.857 3.073 63.013
Overhead 333.074 1.298 1.743 4.797 340.913
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 128.829 -817 4.300 7.771 140.083
Verkeer en Vervoer 20.639 5.875 940 -398 27.056
Volksgezondheid en zorg 81.752 1.808 5.677 33.689 122.925
Werk en inkomen 115.123 3.526 544 -1.124 118.070
Totaal 1.003.554 6.254 20.442 48.731 1.078.981

Loonkosten 2020

Loonkosten (x € 1.000)
Programma
Oorspr.
Begroting
2020
Bijstellingen
1e Herziening
Bijstellingen
2e herziening
Bijstellingen 10-maandsTotaal
bijgestelde
begroting
Algemene middelen 14.475 106 547 -532 14.596
Beheer van de stad 116.318 -1.651 1.208 13 115.888
Bestuur en dienstverlening 45.270 362 -686 -604 44.342
Cultuur, sport en recreatie 9.901 -45 -70 -206 9.580
Economische Zaken 7.130 82 -280 0 6.933
Maatschappelijke Ondersteuning 37.288 3.578 701 587 42.153
Onderwijs 14.506 -71 -26 -103 14.306
Openbare orde en veiligheid 65.367 -8.413 1.179 -1.638 56.495
Overhead 305.371 2.554 -176 1.382 309.131
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 112.110 14 338 269 112.731
Verkeer en Vervoer 20.017 5.004 860 -1.059 24.822
Volksgezondheid en zorg 77.143 492 2.694 6.199 86.527
Werk en inkomen 85.344 -973 1.902 3.122 89.395
Totaal 910.238 1.038 8.192 7.430 926.899

Externe inhuur 2020

Externe inhuur (x € 1.000)
Programma
Oorspr.
Begroting
2020
Bijstellingen
1e Herziening
Bijstellingen
2e herziening
Bijstellingen 10-maandsTotaal
bijgestelde
begroting
Algemene middelen 487 32 350 7 876
Beheer van de stad 6.817 0 700 495 8.013
Bestuur en dienstverlening 1.030 733 192 226 2.181
Cultuur, sport en recreatie 423 -42 84 45 510
Economische Zaken 300 1 1 0 303
Maatschappelijke Ondersteuning 3.679 -252 2.378 935 6.740
Onderwijs 109 51 280 61 501
Openbare orde en veiligheid 1.036 93 678 4.711 6.518
Overhead 27.703 -1.256 1.919 3.415 31.782
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 16.719 -831 3.962 7.502 27.352
Verkeer en Vervoer 622 871 80 661 2.234
Volksgezondheid en zorg 4.609 1.316 2.983 27.490 36.398
Werk en inkomen 29.779 4.499 -1.357 -4.246 28.675
Totaal 93.315 5.216 12.250 41.301 152.082