10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Belastingen overig Pagina 15

Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

De aanslagen voor reclame- en precariobelasting waren in 2020 door coronamaatregelen tijdelijk opgeschort. Ook de invorderingsmaatregelen zijn ca. 2 maanden gestopt. De verwachting is dat veel belastingplichtigen die deze aanslagen moeten betalen (met name ondernemers) een regeling zullen vragen waarbij ze meer tijd krijgen om deze aanslagen te voldoen.
Bij de precariobelasting voor terrassen hanteren we een nultarief voor de periode in 2020 dat de terrassen verplicht gesloten waren (medio maart tot 1 juni); deze heffing over 2020 wordt opgelegd in 2021. Ook voor reclamebelasting geldt een nultarief voor dezelfde periode waarin reclame weinig tot geen nut had.

 

Ontwikkelingen 2021-2024

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijke onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay -bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves32.19733.40833.63019.90119.90119.901

Bijdragen rijk en medeoverheden 8 0 0 0 0 0
Belastingen 184 122 124 124 124 124
Overige opbrengsten derden 32.005 33.286 33.506 19.777 19.777 19.777
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves-680-953-2.258-3.451-3.503-3.501

Apparaatslasten 6.102 5.808 5.930 5.931 5.941 5.941
Inhuur 339 319 187 181 181 181
Overige apparaatslasten 174 170 197 198 198 198
Personeel 5.589 5.319 5.546 5.553 5.563 5.563
Intern resultaat -12.211 -13.528 -13.569 -13.570 -13.570 -13.570
Intern resultaat -12.211 -13.528 -13.569 -13.570 -13.570 -13.570
Programmalasten 5.430 6.768 5.381 4.189 4.125 4.128
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.523 3.363 3.777 2.857 2.818 3.132
Kapitaallasten 2.109 1.082 608 335 311 0
Overige programmalasten 1.784 2.323 996 996 996 996
Subsidies en inkomensoverdrachten 14 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 32.877 34.360 35.888 23.351 23.404 23.401
Saldo voor reserveringen 32.877 34.360 35.888 23.351 23.404 23.401
Reserves01970000

Onttrekking reserves 0 197 0 0 0 0
Saldo 32.877 34.557 35.888 23.351 23.404 23.401

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.