10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur en dienstverlening Pagina 33

Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst

TAAKVELD 1

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren

TAAKVELD 2

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering

TAAKVELD 3

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP)

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen

Bevorderen historisch besef in én over de stad

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves14.0988.8819.7569.7549.7529.749

Bijdragen rijk en medeoverheden 592 143 167 167 167 167
Dividenden 1.000 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 11.781 8.591 9.442 9.442 9.442 9.442
Overige baten 724 147 147 145 143 140
Lasten exclusief reserves79.83577.24878.70978.19875.53072.413

Apparaatslasten 48.553 48.040 50.434 50.072 49.834 49.834
Inhuur 1.966 2.181 1.317 1.277 1.277 1.277
Overige apparaatslasten 2.742 1.517 2.319 2.304 2.304 2.304
Personeel 43.845 44.342 46.798 46.492 46.253 46.253
Intern resultaat -1.293 2.362 1.582 1.579 1.579 1.579
Intern resultaat -1.293 2.362 1.582 1.579 1.579 1.579
Programmalasten 32.576 26.847 26.693 26.547 24.117 20.999
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.743 14.877 15.775 15.644 13.554 12.941
Kapitaallasten 104 146 153 141 103 102
Overige programmalasten 8.037 1.791 1.077 1.075 1.073 1.070
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.690 10.033 9.688 9.687 9.387 6.887
Saldo voor vpb en reserveringen -65.737 -68.368 -68.953 -68.444 -65.778 -62.663
Saldo voor reserveringen -65.737 -68.368 -68.953 -68.444 -65.778 -62.663
Reserves1.6473.225-1.199-1.439-1.439-1.439

Onttrekking reserves 3.042 1.832 260 20 20 20
Toevoeging reserves 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459
Vrijval reserves 64 2.852 0 0 0 0
Saldo -64.091 -65.143 -70.152 -69.883 -67.217 -64.102

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bestuur en dienstverleningBegroting
2020
Begroting 2020 (2e Herz.) -65.077
Bijstellingen 10-maands 2020 -66
Bijstelling arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 356
Technische wijziging inhuur Verkiezingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bijstelling Verkiezingen Reserves 0
Citylab010 Reserves 0
Rijksbijdrage Waterschapsverkiezingen Taakmutaties -105
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -317
Begroting na wijzigingen -65.143

Toelichting financiële bijstellingen

Bijstelling arbeidskosten

Door de lagere gemiddelde bezetting, welke deels wordt veroorzaakt door niet kunnen invullen van vacatures,  is het budget van arbeidskosten binnen programma Bestuur en Dienstverlening met € 356 neerwaarts bijgesteld

 

Technische wijziging inhuur Verkiezingen

Dit betreft een technische boeking waarmee een budget van € 241 overgeheveld is vanuit de personeelslasten naar de programmalasten waar de uitputting zal plaats vinden.

 

Bijstelling Verkiezingen

In verband met de extra maatregelen rondom de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, als gevolg van het Coronavirus, wordt extra personeel ingehuurd €214 en extra uitgaven €687 gedaan om een veilige stembusgang te garanderen.

 

Citylab010

Conform eerdere besluitvorming wordt in 2020 is het CityLab-budget € 2,8 mln éénmalig verlaagd omdat er voldoende middelen in de reserve CityLab beschikbaar zijn om de kosten 2020 te dekken.

 

Rijksbijdrage Waterschapsverkiezingen

Vanuit het Rijk wordt een bijdrage ontvangen voor de Waterschapsverkiezingen 2023. Dit bedrag zal in vier jaarlijkse termijnen (2020-2023) aan het gemeentefonds toegevoegd worden. Voor 2020 bedraagt de bijdrage € 105. 

 

Technische wijzigingen

In het programma Bestuur- en dienstverlening zijn diverse technische wijzigingen geweest. De gebieden ontvangen vanuit het programma Openbare Orde en Veiligheid budget om in te zetten ten gunste van activiteiten rondom de jaarwisseling (-€ 700). In dit programma zijn ook diverse kleine technische wijzigingen geweest (€ 383).