10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Pagina 75

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de wetgeving die de gemeente voorschrijft op welke wijze zij zich financieel moet verantwoorden. De BBV is continu in ontwikkeling. Vanuit het taakveld wordt de BBV nauwlettend gevolgd en zullen wijzigingen die het grondbeleid en de grondexploitaties raken accuraat worden opgevolgd.
 

In 2020 wordt verder gewerkt aan de nieuwe nota Grondbeleid en zal deze nota worden afgerond. In de nota Grondbeleid wordt onder andere uitgewerkt op welke wijze de gemeente kan en wil sturen. Het beleid geeft inzicht in de mogelijkheden waarop gronden kunnen worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden en daarbij de bevoegdheden optimaal ingeregeld kunnen worden.

 

Om bij te dragen aan de gemeentelijke ambities, zoals de bouwopgave van 18.000 woningen, zullen ook in 2020 voorstellen worden gedaan voor het in uitvoering nemen van nieuwe grondexploitaties en het herzien van lopende grondexploitaties. Zo zijn de voorbereidingen voor diverse voorstellen al in volle gang.

 

De komende maanden zal, zoals gebruikelijk, een actualisatie worden gemaakt van alle grondexploitatieprojecten. Eventuele gevolgen voor de prognose van het resultaat zullen bij de 10-maandsrapportage worden voorgelegd.

 

Op dit moment is nog geen goede inschatting te maken van de economische effecten van de coronacrisis op de grondexploitaties en de daarmee samenhangende bouwproductie. In het Meerjarenperspectief Grond & Vastgoed (MGV) zal op basis van de dan beschikbare kennis een nadere duiding worden gegeven van de effecten van de crisis op de grondexploitatieportefeuille.

Ontwikkelingen 2021-2024

Net als in 2020 zal ook in de periode 2021-2024:

  • het BBV nauwlettend worden gevolgd en zullen wijzigingen die het grondbeleid en de grondexploitaties raken accuraat worden opgevolgd;
  • worden bijgedragen aan de gemeentelijke ambities, zoals de bouwopgave van 18.000 woningen;
  • het indienen van voorstellen voor het in uitvoering nemen van nieuwe grondexploitaties en het herzien van lopende grondexploitaties door gaan;
  • nadere duiding worden gegeven van de effecten van de coronacrisis op de grondexploitatieportefeuille op basis van de dan beschikbare kennis.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Realisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves68.94544.74181.55755.51242.92642.801

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.918 5.632 3.208 3.045 1.167 0
Overige opbrengsten derden 71.334 78.463 75.744 65.351 45.891 29.915
Overige baten -5.307 -39.354 2.605 -12.883 -4.132 12.887
Lasten exclusief reserves42.82268.56168.54552.74241.72641.602

Apparaatslasten 6.676 8.618 7.272 7.278 7.278 7.278
Inhuur 1.884 3.225 1.032 1.038 1.038 1.038
Overige apparaatslasten 171 89 108 108 108 108
Personeel 4.621 5.304 6.131 6.131 6.131 6.131
Intern resultaat 5.118 13.856 12.708 12.658 12.658 12.672
Intern resultaat 5.118 13.856 12.708 12.658 12.658 12.672
Programmalasten 31.028 46.086 48.564 32.806 21.790 21.653
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 32.376 47.623 50.271 34.595 23.642 23.457
Kapitaallasten -2.546 -1.537 -1.707 -1.790 -1.852 -1.804
Overige programmalasten 1.198 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 26.122 -23.820 13.013 2.771 1.200 1.200
Saldo voor reserveringen 26.122 -23.820 13.013 2.771 1.200 1.200
Reserves10.18635.48810343200

Onttrekking reserves 5.186 41.038 103 432 0 0
Toevoeging reserves 0 5.550 0 0 0 0
Vrijval reserves 5.000 0 0 0 0 0
Saldo 36.308 11.668 13.116 3.203 1.200 1.200

Omschrijving taakveld

Bij actief grondbeleid initieert de gemeente een ruimtelijke ontwikkeling door de verwerving van gronden, sloop van panden en eventuele sanering. Na bouwrijp maken wordt de grond verkocht aan een ontwikkelende partij. Na de realisatie van de gebiedsontwikkeling wordt het openbaar gebied aangelegd door de gemeente. Grondexploitaties zijn de financiële weergave van gebiedsontwikkelingen.