10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Wijkteams en Wmo-loketten Pagina 93

Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Integrale aanpak wijkteams.

Doorontwikkeling wijkteams.

Het bieden van passende zorg en ondersteuning

De gemeente werkt aan een nieuw, integraal beleid voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp voor de periode 2021-2026. In juni 2020 is het conceptbeleidsplan ‘Heel de stad’ in de gemeenteraad besproken. In dit plan worden de kaders geschetst voor het nieuwe beleid om Rotterdammers binnen de context van ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en het personeelstekort in de zorg, te kunnen blijven voorzien van passende en integrale zorg en ondersteuning. De definitieve versie van ‘Heel de stad’ zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020 in de raad worden besproken.

 

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Rotterdammers kunnen met hun vraag voor hulp en ondersteuning terecht bij de VraagWijzer, de stedelijke loketten (Centraal Onthaal Volwassenen en het Jongerenloket) of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast kunnen ook nog bij de huisarts en alle andere betrokkenen uit het wijknetwerk. Rotterdammers krijgen hier informatie en advies of worden doorgeleid naar verdere ondersteuning, hulp of zorg.  Als daar aanleiding voor is krijgt de Rotterdammer bijvoorbeeld een doorverwijzing naar het wijkteam of wordt een indicatie afgegeven voor een specialistische (2e lijns) aanbieder.

Rotterdammers kunnen natuurlijk ook telefonisch of online bij de gemeente terecht. Rotterdam hanteert dus drie ‘dienstverleningskanalen’ -telefonisch, digitaal, en fysiek – om aan te sluiten bij de behoefte van Rotterdammers. De gemeente optimaliseert deze verschillende dienstverleningskanalen doorlopend.


Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het terugdringen van de administratieve lasten, werken de professionals van VraagWijzer, wijkteams, Stedelijke Zorg en Jongerenloket vanaf 1 maart 2019 niet meer met 4 verschillende systemen, maar met één nieuw systeem: GIDSO. In de eerste helft van 2020 is bij de wijkteams door middel van schrapsessies verder gewerkt aan het terugdringen van administratieve lasten. Zo blijft er meer tijd over voor het ondersteunen van de Rotterdammer.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die elk half jaar aan de raad wordt aangeboden. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.

 

We doen het samen

Alle wijkteams maken gerichte afspraken met veel verschillende partners in het wijknetwerk over doorverwijzen, op- en afschalen en andere vormen van samenwerking in de wijk. Een voorbeeld van deze afspraken is dat huisartsen een verkort aanmeldformulier kunnen gebruiken om hun patiënt aan te melden bij het wijkteam voor ondersteuning. Vanuit het Huisartseninformatiesysteem (HIS) kunnen huisartsen hun melding eenvoudig en veilig naar het wijkteam sturen.

Er zijn de afgelopen periode bijeenkomsten georganiseerd met en voor wijkteams rondom (o)GGZ in de wijk, samenwerking met Werk & Inkomen, basishulp, huiselijk geweld en bankslapers.

De impact van de coronacrisis maakt dat de wijkteams hun werkwijze hebben moeten aanpassen. Veel van de ondersteuning gebeurt nu telefonisch en op afstand. Inmiddels worden er ook weer huisbezoeken uitgevoerd, uiteraard binnen de geldende richtlijnen. Tegelijk houden de wijkteams hun cliënten goed in beeld en zijn er afspraken met bijvoorbeeld scholen over situaties waar men zich zorgen over maakt.  

 

Doorontwikkeling wijkteams en VraagWijzer
Er wordt in de wijkteams langs 3 thema’s (samenwerken in de wijk, leren & ontwikkelen en organisatie & registratie) gewerkt aan de doorontwikkeling van de wijkteams. Op de 3 thema’s zijn concrete acties geformuleerd die ook in 2020 worden uitgevoerd. Deze gaan over het maken van samenwerkingsafspraken met belangrijke partners (o.a. huisartsen, centrum voor jeugd en gezin (CJG), Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, scholen), maar ook over het verbeteren van de ondersteuning aan bankslapers, vermindering van administratieve lasten en gerichte scholing van de wijkteammedewerkers.

VraagWijzer richt zich in 2020 op het verder verbeteren van de dienstverlening aan Rotterdammers door een actieve samenwerking met partners (in de wijk), informatiegestuurd werken, het versterken van de verbinding tussen uitvoering en beleid, verbeteringen in de communicatie en efficiënter inrichten van processen.

Ontwikkelingen 2021-2024

Voor de periode 2021-2024 zal de nieuwe inkoop voor Wmo, jeugd, wijkteams en welzijn een belangrijke ontwikkeling zijn. Begin 2021 zal de inkoopstrategie worden besproken met de gemeenteraad. De inkoopstrategie is een nadere invulling van de beleidskaders die eind 2020 worden vastgesteld door het vaststellen het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021-2026 'Heel de stad'. Daarna zal het college de inkoopprocedures kunnen starten die invulling geven aan de volgende drie ambities waarmee we die Rotterdammers helpen die het nodig hebben:

 • Opgroeien in Rotterdam: de jongste Rotterdammers kunnen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. We willen een generatie zonder achterstanden grootbrengen.
 • Kwetsbaar in Rotterdam: meer maatwerk en zorg voor daklozen en andere kwetsbare Rotterdammers die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en leven. Rotterdammers krijgen sneller een dak boven het hoofd zodat zij een stabiel leven kunnen opbouwen. Ook bieden we langdurige zorg en ondersteuning aan kwetsbare Rotterdammers en houden we na een ondersteuningstraject een oogje in het zeil om terugval voorkomen.
 • Langer thuis in Rotterdam: over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons als stad voor. We willen dat Rotterdammers in hun eigen wijk oud kunnen worden, dichtbij hun sociale contacten. Door zorg en welzijn slimmer te organiseren, gaan we versnippering van zorg en ondersteuning tegen.

Wat willen we bereiken

We doen het samen

Doorontwikkeling wijkteams

Wat gaan we daar voor doen

We doen het samen

Doorontwikkeling wijkteams

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.7513.7272.2112.2112.2112.211

Bijdragen rijk en medeoverheden 541 1.471 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.210 2.256 2.211 2.211 2.211 2.211
Lasten exclusief reserves101.819113.272115.081110.710109.482109.489

Apparaatslasten 53.682 59.153 58.607 56.448 56.382 56.382
Inhuur 3.761 4.732 3.120 3.120 3.120 3.120
Overige apparaatslasten 1.348 1.117 1.789 1.440 1.534 1.534
Personeel 48.573 53.303 53.697 51.888 51.728 51.728
Intern resultaat 608 -977 -640 -640 -640 -640
Intern resultaat 608 -977 -640 -640 -640 -640
Programmalasten 47.529 55.095 57.114 54.902 53.739 53.746
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 47.651 53.197 56.337 54.138 52.988 53.746
Kapitaallasten 0 797 777 764 751 0
Overige programmalasten 22 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten -143 1.102 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -99.068 -109.545 -112.870 -108.499 -107.271 -107.278
Saldo voor reserveringen -99.068 -109.545 -112.870 -108.499 -107.271 -107.278
Reserves7801.2300000

Onttrekking reserves 780 1.230 0 0 0 0
Saldo -98.287 -108.315 -112.870 -108.499 -107.271 -107.278

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

 • opgroeien en opvoeden
 • financiën en schulden
 • werk en dagbesteding
 • wonen
 • ouder worden
 • leven met een beperking
 • geestelijke gezondheid
 • huiselijk geweld
 • verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.