10-maandsrapportage 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer - Beheer Pagina 32

Verkeer en vervoer - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

Covid-19

Ondanks de maatschappelijke ontregeling die covid-19 veroorzaakt, kan het uitvoeren van het regulier onderhoud aan openbare verlichting, civiele kunstwerken en wegen zoals gepland doorgang vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Zoals bijvoorbeeld het houden van minimaal 1,5 meter afstand tussen medewerkers.

 

Maastunnel

Maastunnel - exploitatie

Er is gestart met de voorbereiding om de rapportage en benodigde stukken van de renovatie en restauratie van ventilatiegebouwen gereed te hebben voor de voorjaarsnota. Voor het nieuwe onderhoudscontract is de selectiefase afgerond en start het vervolg van de aanbesteding eind augustus. Hierbij worden de benodigde voorbereidingen getroffen om te komen tot een nieuw contact. Het doel is om in november 2021 een nieuwe onderhoudspartij gecontracteerd te hebben zodat deze per 1 januari 2023 de werkzaamheden van de huidige partij over kan nemen. Hierbij zal 2022 worden beschouwd als overgangsjaar. Het overgrote deel van het onderhoud van de autotunnel en fiets- en voetgangerstunnel is tot 2023 geborgd in het contract van onze bouwpartner Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM).

Maastunnel - Renovatie en Restauratie

De renovatie en restauratie van de Maastunnel is zowel binnen planning als binnen het budget gerealiseerd. Eind 2021 zal het project financieel volledig worden afgerond. In juli 2021 is de renovatie en restauratie van 4 roltrappen afgerond. Inmiddels is er budget beschikbaar gesteld en is gestart met de aanpak van de resterende 4 roltrappen. Er is daarbij, om financiële redenen, gekozen om 2 roltrappen ingrijpend te renoveren en te restaureren. De andere 2 roltrappen zullen op een later moment gerenoveerd en gerestaureerd worden. Deze roltrappen worden zodanig hersteld dat ze esthetisch één geheel vormen met de overige roltrappen.

Maastunnel – vervanging vluchtdeuren

Op basis van wettelijke eisen is gebleken dat de vluchtdeuren essentieel zijn voor het ‘vluchtconcept’. Daarom zijn voor de huidige vluchtdeuren intensief onderhoud en inspecties noodzakelijk om de functionaliteit van de vluchtdeuren voortdurend te kunnen garanderen. Vanwege de tunnelveiligheid is besloten om de 9 vluchtdeuren in de autotunnels te vervangen. De voorbereidingen voor de vervanging van deze vluchtdeuren zijn gestart en de uitvoering staat gepland voor 2022.

 

Ledtransitie

In april 2020 is het project ledtransitie 2020-2025 gestart. De ledtransitie vervangt alle conventionele armaturen door led-armaturen die uitgerust zijn met telemanagement. Het nieuwe telemanagementsysteem stelt de gemeente in staat om storingen proactief te signaleren, zonder dat hierbij een burgermelding nodig is. Inmiddels zijn de armaturen vervangen in de wijken in Prins Alexander, Hoogvliet, Charlois, Rozenburg, Hoek van Holland, Feijenoord, IJsselmonde, Overschie, Hillegersberg, Kralingen-Crooswijk, Noord en Pernis. In 2022 start de vervanging van armaturen op de hoofd- en verzamelwegen. Met de versnelde ombouw naar ledverlichting draagt de gemeente Rotterdam bij aan de gemeentelijke doelstellingen voor de energietransitie. Hiervoor ontvangt het project een meerjarige subsidiering vanuit het Energietransitiefonds.

Leveranciers geven aan dat er wereldwijd schaarste is aan bepaalde onderdelen. Bijvoorbeeld computerchips voor de aansturing en inregeling van de ledverlichting. De exacte effecten van deze schaarste zijn nog onduidelijk, maar de gemeente houdt rekening met vertraagde levertijden. De gemeente houdt intensief contact met leveranciers om de nadelige effecten zoveel mogelijk te beperken om de voortgang van de ledtransitie te waarborgen. 

 

Schone buitenruimte
Het succesvolle zomerprotocol onder de noemer “Top strand en parkdagen” is in 2021 gecontinueerd. Van april tot oktober wordt elk jaar gewerkt volgens het zomerprotocol parken en stranden. Het aantal inzamelmiddelen in de parken wordt dan fors uitgebreid met maxi- en minicontainers, afvaleilanden en containers voor hete kooltjes na het barbecueën. De capaciteit van bestaande afvalpunten wordt verder verhoogd door meer en grotere afvalbakken te plaatsen op plekken waar deze snel vol raken. Deze hotspots zijn in beeld en naar het vervuilingsgedrag wordt onderzoek gedaan onder meer in Nesselande.

De succesvolle NietRNaast-aanpak om naastplaatsingen aan te pakken in bepaalde wijken is uitgebreid naar andere wijken. Naastplaatsingen worden in de vroegte van straat gehaald en de containers worden schoongespoten en gebruiksklaar achtergelaten voor de bewoners. Ook worden naastplaatsingen gefotografeerd en vastgelegd om te kunnen analyseren en wordt er samengewerkt met handhavers om boetes uit te schrijven.

Ontwikkelingen 2022-2025

Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte

De beleidsnota Investeringen is bij de besluitvorming over de voorjaarsnota 2021 vastgesteld door de raad. Deze beleidsnota regelt onder andere dat er structureel voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor de noodzakelijke vervangingen en renovaties in de openbare ruimte. Door de leeftijdsopbouw van het areaal is het noodzakelijk dat er de komende jaren meer vervangen en gerenoveerd wordt.  Nu de financiële middelen hiervoor zijn geregeld, is het zaak om te zorgen dat de gemeentelijk organisatie gesteld staat om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, in afstemming met de wijk en met zo min mogelijk overlast voor de stad.

 

Infrastructurele projecten

In de komende jaren worden een aantal grote infrastructurele projecten (verder) voorbereid en uitgevoerd. Het gaat hier om projecten waar incidentele investeringskredieten voor zijn aangevraagd en toegekend.

 • Vervanging kademuren: Parkhaven OZ, Rijnhaven OZ, Hertekade en Kreeksehaven.
 • Conserveren bruggen: Erasmusbrug, Stadionviaduct en Cornelis van Beverenbrug. Voor deze projecten geldt dat de impact op de omgeving bepalend is voor de uitvoeringsperiode. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt met de primaire stakeholders.
 • Moderniseren en centraliseren van beweegbare bruggen, waarbij conformiteit aan de machinerichtlijn een belangrijk vraagstuk is. Dit vraagstuk speelt ook op landelijk niveau. Er is een start gemaakt om te komen tot een gezamenlijke aanbeveling voor centrale brugbediening en interpretatie machinerichtlijn voor decentrale overheden.

 

Vervangingsprogramma lichtmasten

Om de veiligheid in de openbare ruimte te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat alle lichtmasten uit de jaren ’70 en ’80 worden vervangen. De uitvoering van de vervangingswerkzaamheden start in 2022 en zal plaatsvinden tot en met 2030. De hiervoor benodigde budgetten zijn opgenomen in de 1e Nota Vervangingsinvesteringen. Kapitaalgoederen. Als het vervangingsprogramma is afgerond vinden werkzaamheden aan lichtmasten plaats volgens het reguliere onderhoudsplan, zonder dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Het vervangingsprogramma voor lichtmasten start tijdens de uitvoeringsperiode van de ledtransitie. Er wordt onderzocht of er werkzaamheden van beide projecten gecombineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld bij de vervanging van lichtmasten en armaturen langs de hoofd- en verzamelwegen.

 

Schone buitenruimte

Per 1 juli 2021 is het statiegeldsysteem op kleine kunststofflesjes van kracht en wordt dit uitgebreid met statiegeld op metalen blikjes per 31 december 2022. De gevolgen hiervan op de hoeveelheid zwerfafval gaan onderzocht worden door Rijkswaterstaat.

De implementatie van de Single Use Plastic-richtlijn (SUP) en bijbehorende regelingen is in volle gang. Alle gemeenten zijn in afwachting van de ministeriële regeling en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor sigarettenfilters, verpakkingen, draagzakjes en drinkbekers. Deze UPV treedt op 5 januari 2023 in werking (publicatie een jaar eerder). Bij de implementatie van de SUP en bijbehorende regelingen worden de producenten van de betreffende productcategorieën verantwoordelijk voor de kosten die alle publieke gebiedsbeheerders maken voor deze productcategorieën (voorzieningen en opruimen zwerfafval).

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie-indicatoren   2019 2020 2021 2022 2023
Beeldkwaliteit Heel Streefwaarde 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Realisatie Norm gerealiseerd Norm niet gerealiseerd      
Beeldkwaliteit Schoon Streefwaarde 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Realisatie Norm gerealiseerd Norm gerealiseerd      
Technische kwaliteit verharding Streefwaarde 85%> niveau B 85%> niveau B 85%> niveau B 85%> niveau B 85%> niveau B
  Realisatie Norm gerealiseerd Norm niet gerealiseerd      

Monitoring kwaliteit openbare ruimte

In 2019 is de gemeente Rotterdam voor het monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte definitief overgestapt van de Rotterdamse productnormering naar de landelijke CROW Beeldsystematiek. Voor Schoon en Heel (wegen en groen) wordt de komende jaren gemeten conform de standaardset beeldmeetlatten en meetmethode uit de landelijke CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Ook ten aanzien van meetlocaties en gebiedsindeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij deze landelijke standaard. Hierdoor is het mogelijk om naast monitoring voor Rotterdam de gegevens ook landelijk te vergelijken. Naast deze standaardset beeldmeetlatten wordt er ook een aantal extra beeldmeetlatten voor Rotterdam gemeten. Ieder jaar vinden er nieuwe inspecties plaats die resultaten opleveren voor zowel beeldkwaliteit heel & schoon als de technische kwaliteit van verharding. De meetresultaten van het inspectieprogramma uit 2021 volgen in het vierde kwartaal van 2021.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BeheerRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves12.01513.05611.97213.09713.09713.097

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.691 320 85 85 85 85
Overige opbrengsten derden 9.613 10.817 11.336 12.090 12.090 12.090
Overige baten 712 1.919 551 922 922 922
Lasten exclusief reserves130.648145.474148.025148.254151.438153.907

Apparaatslasten 80.541 85.434 83.837 83.549 83.565 83.565
Inhuur 1.334 2.270 2.114 1.876 1.876 1.876
Overige apparaatslasten 2.747 3.417 3.395 3.353 3.369 3.369
Personeel 76.460 79.747 78.328 78.320 78.321 78.321
Intern resultaat -7.213 -9.452 -9.176 -8.962 -8.962 -8.962
Intern resultaat -7.213 -9.452 -9.176 -8.962 -8.962 -8.962
Programmalasten 57.320 69.492 73.364 73.667 76.835 79.303
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 44.423 47.255 50.750 48.367 47.606 47.641
Kapitaallasten 13.398 21.181 22.614 25.301 29.229 31.662
Overige programmalasten -418 953 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten -84 104 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -118.633 -132.419 -136.053 -135.157 -138.341 -140.810
Saldo voor reserveringen -118.633 -132.419 -136.053 -135.157 -138.341 -140.810
Reserves2.1433.2413.5504.9375.5954.144

Onttrekking reserves 3.996 3.241 3.550 4.937 5.595 4.144
Toevoeging reserves 1.853 0 844 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 844 0 0 0
Saldo -116.489 -129.177 -132.502 -130.221 -132.746 -136.666

Omschrijving taakveld

Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:

 • een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur
 • een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is
 • een schone buitenruimte
 • een veilige buitenruimte

Dit doen we door:

 • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen
 • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens
 • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud
 • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien
 • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval