10-maandsrapportage 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur en dienstverlening Pagina 33

Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

TAAKVELD 2

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

TAAKVELD 3

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves9.1779.89410.03310.03310.03310.033

Bijdragen rijk en medeoverheden 411 216 195 195 195 195
Dividenden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 8.620 9.198 9.791 9.791 9.791 9.791
Overige baten 147 480 47 47 47 47
Lasten exclusief reserves80.14090.36985.11381.80078.15378.095

Apparaatslasten 47.855 49.472 51.482 51.092 51.042 51.042
Inhuur 1.687 1.656 1.367 1.367 1.377 1.377
Overige apparaatslasten 1.475 1.600 1.750 1.751 1.751 1.751
Personeel 44.694 46.216 48.364 47.975 47.914 47.914
Intern resultaat 2.658 2.681 1.591 1.673 1.673 1.673
Intern resultaat 2.658 2.681 1.591 1.673 1.673 1.673
Programmalasten 29.627 38.217 32.040 29.035 25.438 25.380
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 12.634 24.050 19.979 16.897 16.265 16.265
Kapitaallasten 160 137 125 202 199 141
Overige programmalasten 8.800 1.952 1.910 1.910 1.910 1.910
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.034 12.078 10.027 10.027 7.064 7.064
Saldo voor vpb en reserveringen -70.963 -80.476 -75.081 -71.768 -68.120 -68.063
Saldo voor reserveringen -70.963 -80.476 -75.081 -71.768 -68.120 -68.063
Reserves2.0791.720-1.208-1.505-867-1.556

Onttrekking reserves 686 3.574 363 68 20 20
Toevoeging reserves 1.459 1.974 1.571 1.573 1.576 1.576
Vrijval reserves 2.852 120 0 0 689 0
Saldo -68.884 -78.755 -76.288 -73.273 -68.987 -69.618

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bestuur en dienstverleningBegroting 2021
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -78.926
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2021 171
Pensioenvoorziening ex-raadsleden Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 433
Egalisatiereserve Ombudsman Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -262
Begroting na wijzigingen -78.755

Toelichting financiële bijstellingen

Pensioenvoorziening ex-raadsleden
Deze pensioenvoorziening die in eigen beheer was, is overgedragen aan een pensioenbeheerder. Het overschot in de voorziening is € 433. Dit bedrag kan vrijvallen. 

Egalisatiereserve Ombudsman
Voor de aanschaf van hardware wordt € 35 onttrokken aan de egalisatiereserve.

Technische wijzigingen
Op programma Bestuur- en Dienstverlening is één technische wijziging doorgevoerd. Voor de basisregistratie wettelijke dienstverlening is het budget op basis van huidige inzichten herverdeeld. Dit heeft geleid tot een budgetverschuiving van het programma Algemene middelen naar het programma Bestuur en Dienstverlening (- € 262).

Risico's en aandachtspunten

Gebieden
Er wordt een overschrijding verwacht  als gevolg van personele overbezetting. De oorzaken hiervan zijn vooral een areale uitbreiding, taakstellingen en doorontwikkeling personeel. Als gevolg van de coronamaatregelen is er vertraging ontstaan bij de ontwikkeling en uitvoering van bewonersinitiatieven. 

Joodsrechtsherstel
Het onderzoek naar de behandeling van Joden, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is afgerond. Het eindrapport is door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) aangeboden aan de burgemeester. Het college heeft besloten dat in 2021 een compensatie aan de Joodse gemeenschap in Rotterdam wordt uitgekeerd. Nadat de gesprekken over de uitkering stroef verliepen, is een mediator ingeschakeld. Afhankelijk van de resultaten hiervan bestaat het risico dat de uitbetaling dit jaar niet plaatsvindt, maar doorschuift naar volgend jaar.

Digitalisering
Het programma Voortvarend Digitaal leidt wellicht tot een overbesteding. Nader overleg over mogelijkheden tot bijsturing vindt plaats. De geplande besparingen op de budgetten van het Expertisecentrum Software Ontwikkeling (ESO) ten gunste van het programma DWARSS blijken in de praktijk niet realiseerbaar. Instandhouding van de betreffende applicaties blijft noodzakelijk.

 

Pensioenvoorziening
De voorziening pensioenen bestuurders laat in een tussentijdse berekening een "overschot" zien voor 2021. In 2020 was er juist nog een extra dotatie gedaan aan deze voorziening. Er wordt onderzocht of het wenselijk is om in de toekomst met een andere werkwijze de fluctuaties te verkleinen. 

   
   

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Bestuur en dienstverlening1710%

Bestuur - College 0 0%
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 433 3%
Burgerzaken -262 1%
Musea - Stadsarchief 0 0%

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.