10-maandsrapportage 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatschappelijke ondersteuning Pagina 51

Maatschappelijke ondersteuning

We streven naar een stad in balans.

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers.

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving.

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben.

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen.

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien.

TAAKVELD 1

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (onder 27 jaar) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (onder 27 jaar) aan werk, helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

TAAKVELD 2

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede.

TAAKVELD 3

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen een individueel ondersteuningsplan opgesteld.

TAAKVELD 4

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

TAAKVELD 5

Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.

Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk.

Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuningRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves17.64823.35819.71717.68917.61617.550

Bijdragen rijk en medeoverheden 10.090 16.684 11.128 9.093 9.019 8.953
Financieringsbaten 289 325 240 240 240 240
Overige opbrengsten derden 7.255 6.348 8.349 8.357 8.357 8.357
Overige baten 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves206.588248.626224.663197.944194.807193.950

Apparaatslasten 50.031 55.901 51.901 49.184 46.377 45.696
Inhuur 6.623 2.863 2.020 1.366 1.366 1.366
Overige apparaatslasten 920 1.845 1.315 1.923 1.923 1.930
Personeel 42.489 51.193 48.566 45.896 43.089 42.400
Intern resultaat 4.055 4.136 1.265 1.265 1.265 1.265
Intern resultaat 4.055 4.136 1.265 1.265 1.265 1.265
Programmalasten 152.501 188.588 171.497 147.495 147.165 146.989
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 60.987 77.450 75.279 64.963 64.701 64.524
Kapitaallasten 591 93 0 0 0 0
Overige programmalasten 484 5.160 89 89 89 89
Sociale uitkeringen 36.796 45.411 38.900 29.222 29.222 29.222
Subsidies en inkomensoverdrachten 53.643 60.474 57.229 53.220 53.154 53.154
Saldo voor vpb en reserveringen -188.941 -225.269 -204.946 -180.255 -177.191 -176.400
Saldo voor reserveringen -188.941 -225.269 -204.946 -180.255 -177.191 -176.400
Reserves5696.8210000

Onttrekking reserves 719 6.821 0 0 0 0
Toevoeging reserves 150 0 0 0 0 0
Saldo -188.372 -218.448 -204.946 -180.255 -177.191 -176.400

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Maatschappelijke ondersteuningBegroting 2021
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -212.473
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2021 -5.975
Kwijtschelding Toeslagenaffaire Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Wet Educatie Beroepsonderwijs Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Compensatie corona Huizen van de Wijk Taakmutaties -637
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Taakmutaties -5.348
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 10
Begroting na wijzigingen -218.448

Toelichting financiële bijstellingen

Kwijtschelding Toeslagenaffaire
Er zijn afboekingen gedaan bij de Kredietbank Rotterdam in relatie tot de toeslagenaffaire kinderopvang. Met deze boeking worden voor een bedrag van € 4,2 mln zowel de lasten als de compensatie vanuit het Rijk in de baten opgenomen.

Wet Educatie Beroepsonderwijs
De budgetten voor de Wet Educatie Beroepsonderwijs (Web) zijn aangepast op basis van de beschikking van het Rijk. Hierin is een indexering opgenomen. Het betreft een verhoging van zowel de baten als de lasten met € 476.

Compensatie corona Huizen van de Wijk
Het Rijk heeft extra budget beschikbaar gesteld voor buurt- en dorpshuizen, ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de inkomsten van groepen burgers zijn gedaald, waardoor door sommigen de woonlasten niet meer betaald kunnen worden. Deze burgers kunnen gebruik maken van Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). TONK is een eenmalige vergoeding voor de noodzakelijke kosten (met name vaste woonlasten). In de voorjaarsnota is de eerste tranche verwerkt van deze nieuwe regeling. Met deze begrotingswijziging wordt de tweede tranche verwerkt.

Technische wijzigingen
In het programma Maatschappelijke ondersteuning zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest (€ 10).

Risico's en aandachtspunten

Armoede
De huidige corona-crisis heeft impact op het armoedebeleid. Vooral gezien de aard van de post is de omvang van de Bijzondere Bijstand nog onzeker. 
 
Nieuwe regelingen
Voor de nieuwe Tonk-regeling worden extra middelen uit het Rijk toegekend. Een inschatting heeft plaats gevonden. De aanvragen voor ondersteuning lopen nog door tot eind december, vandaar dat de exacte omvang nog onzeker is.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Maatschappelijke ondersteuning-5.9753%

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 0%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -5.338 9%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 0 0%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 0 0%
Samenkracht en burgerparticipatie -637 1%

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijke waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven in het Uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en Wijzer.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.