10-maandsrapportage 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid Pagina 83

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Binnen dit taakveld valt de verkeersregiekamer van Rotterdam. In 2020 is de professionalisering van deze uitvoeringsorganisatie in gang gezet. We sluiten hierbij aan bij de ontwikkelingen zoals beschreven in het programma Verkeer en Vervoer. En in het bijzonder bij taakveld “Verkeer en vervoer – Ontwikkeling”. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves8814129222222

Bijdragen rijk en medeoverheden 88 0 28 21 21 21
Overige opbrengsten derden 0 141 1 1 1 1
Lasten exclusief reserves6.1685.7296.0936.0075.9085.908

Apparaatslasten 5.981 5.704 6.126 6.140 6.140 6.140
Inhuur 1.042 964 621 621 621 621
Overige apparaatslasten 131 83 88 88 88 88
Personeel 4.808 4.656 5.417 5.431 5.431 5.431
Intern resultaat 33 25 26 26 26 26
Intern resultaat 33 25 26 26 26 26
Programmalasten 154 0 -59 -159 -258 -258
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 154 0 -59 -159 -258 -258
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.080 -5.588 -6.063 -5.985 -5.886 -5.886
Saldo voor reserveringen -6.080 -5.588 -6.063 -5.985 -5.886 -5.886
Saldo -6.080 -5.588 -6.063 -5.985 -5.886 -5.886

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.