10-maandsrapportage 2022

Rotterdam: Eén stad

Algemene dekkingsmiddelen Pagina 205

Algemene dekkingsmiddelen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat er bij de programmabegroting een een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt gepresenteerd.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma’s.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • opbrengsten van de lokale heffingen,
  • algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds,
  • opbrengst uit deelnemingen: de dividenden,
  • het saldo van de inancieringsfunctie: de rente inkomsten van de reserves en het renteresultaat.

Algemene dekkingsmiddelenBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is 419.880 459.483 472.450 478.287 484.380
Algemene uitkeringen gemeentefonds 2.340.385 2.115.482 2.154.047 2.158.060 2.035.832
Dividend 91.824 89.557 98.521 94.887 94.887
Saldo financieringsfunctie -11.551 -24.363 -32.793 -38.336 -41.241
Totaal 2.840.538 2.640.159 2.692.225 2.692.898 2.573.858

Lokale heffingen

Er zijn twee soorten lokale heffingen. Lokale feffingen die vrij kunnen worden ingezet: dat zijn de lokale heffingen die  vallen onder de Algemene dekkingsmiddelen, het gaat om de volgende heffingen:

  • de onroerendzaakbelasting (OZB),
  • de algemene parkeerbelasting
  • de logiesbelasting
  • en de reclame- en precariobelasting.

Er zijn ook lokale heffingen die niet vrij kunnen worden ingezet omdat deze worden ingezet voor het uitvoeren van werkzaamheden of beleid. Het gaat om de volgende heffingen: afval- en rioolheffing, bedrijfsreinigingsrecht en de leges omgevingsvergunningen. Deze heffingen vallen niet onder de Algemene dekkingsmiddelen.

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden isBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Onroerende zaakbelasting 288.950 299.330 299.967 300.467 300.967
Logiesbelasting 8.731 13.648 15.498 15.498 15.498
Reclame- en precariobelasting 10.791 11.591 11.591 11.591 11.591
Algemene parkeerbelasting 111.408 134.914 145.394 150.731 156.324
Totaal 419.880 459.483 472.450 478.287 484.380