10-maandsrapportage 2022

Rotterdam: Eén stad

Financiën Pagina 131

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves13.85513.0818.1038.0347.0347.034

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.199 1.395 907 907 907 907
Belastingen 0 0 0 0 0 0
Dividenden 2.972 4.681 1.000 1.000 0 0
Overige opbrengsten derden 7.211 6.779 6.196 6.127 6.127 6.127
Overige baten 1.473 225 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves371.688428.061430.449415.693411.374411.613

Apparaatslasten 281.812 302.405 288.786 287.477 285.674 284.109
Inhuur 31.813 32.010 19.114 18.931 18.931 18.931
Overige apparaatslasten 7.223 7.291 6.358 6.336 6.335 6.335
Personeel 242.776 263.104 263.314 262.210 260.407 258.843
Intern resultaat -26.509 -14.791 -8.459 -8.816 -8.787 -8.682
Intern resultaat -26.509 -14.791 -8.459 -8.816 -8.787 -8.682
Programmalasten 116.385 140.447 150.121 137.031 134.487 136.185
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 90.645 112.180 119.665 105.207 104.782 111.958
Kapitaallasten 21.272 24.718 25.775 26.855 24.269 18.382
Overige programmalasten 2.366 1.454 614 612 612 612
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.100 2.095 4.067 4.357 4.823 5.232
Saldo voor vpb en reserveringen -357.833 -414.980 -422.346 -407.659 -404.340 -404.578
Saldo voor reserveringen -357.833 -414.980 -422.346 -407.659 -404.340 -404.578
Reserves-4.8997.9280000

Onttrekking reserves 1.605 11.158 0 0 0 0
Toevoeging reserves 7.504 3.230 0 0 0 0
Vrijval reserves 1.000 0 0 0 0 0
Saldo -362.732 -407.053 -422.346 -407.659 -404.340 -404.578

Financiële bijstellingen

Bijstellingen OverheadBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -407.053 -422.346 -407.659 -404.340 -404.578
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -407.053 -422.346 -407.659 -404.340 -404.578

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
Dit betreft saldoneutrale wijzigingen in verband met de actualisatie van overhead op projecten. Deze wijzigingen zijn uitsluitend BBV-technisch van aard.

Risico's en aandachtspunten

Project GREAT
In de monitor ICT-projecten wordt gerapporteerd over het project GREAT. Uit de rapportage blijkt dat het grootste zorgpunt het budget is in verband met hogere kosten. Een deel daarvan heeft betrekking op 2022. Naar verwachting worden deze kosten opgevangen binnen het programma overhead.


Loonkosten
Huidige prognoses geven een indicatie van een mogelijke onderschrijding in 2022 op de loonkosten. De omvang hiervan is nog onzeker en hangt af van meerdere factoren zoals een mogelijke eenmalige uitkering voor alle medewerkers en bijvoorbeeld in welke mate er is ingehuurd in plaats van ingezet op eigen personeel. Daarnaast in welke mate bijvoorbeeld vacatures nog worden vervuld in de laatste periode van het jaar tegen de achtergrond van een krappe arbeidsmarkt en de invulling van de organisatieopgave. De loonkosten zijn onderdeel van de diverse programmabegrotingen waarover bij jaarrekening specifieker wordt gerapporteerd.