Begroting Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Treasury Pagina 16

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente voor de treasury-functie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, en de ontvangen dividenden uit deelnemingen met de bijhorende programmalasten, zoals rentelasten voor aangetrokken gelden en de kosten voor juridisch advisering

Omschrijving taakveld

De paragrafen Verbonden partijen en Financiering bevatten een nadere toelichting op de uitgangspunten en voornemens voor 2019 op deze gebieden.

Bij het onderdeel Financiële kengetallen zijn de volgende aanvullende indicatoren opgenomen:

  • solvabiliteitsrisico
  • EMU-saldo
  • kasgeldlimitet
  • renterisiconorm
  • netto schuldquote

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten TreasuryRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves127.964116.579108.413109.255110.122109.570

Dividenden 114.136 109.139 102.864 104.231 105.626 105.626
Financieringsbaten 29.256 8.791 6.957 6.413 5.864 5.292
Overige opbrengsten derden 1.700 33 28 23 18 12
Overige baten -17.127 -1.384 -1.436 -1.412 -1.387 -1.361
Lasten exclusief reserves-19.815-18.726-7.012-6.2294581.536

Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten -19.815 -18.726 -7.012 -6.229 458 1.536
Financieringslasten 50.233 42.322 50.610 53.953 60.425 61.598
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 895 1.781 1.705 1.681 1.657 1.634
Kapitaallasten -71.638 -63.639 -60.137 -62.673 -62.434 -62.506
Overige programmalasten 695 810 810 810 810 810
Saldo voor vpb en reserveringen 147.779 135.305 115.425 115.484 109.663 108.034
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen 147.779 135.305 115.425 115.484 109.663 108.034
Reserves-30.224-28.172-21.974-19.653-18.455-17.917
Onttrekking reserves 1.141 1.141 0 0 0 0
Toevoeging reserves 31.365 29.313 21.974 19.653 18.455 17.917
Saldo 117.555 107.133 93.452 95.832 91.208 90.117

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting 92.523 92.576 86.653 86.648
Coalitieakkoord: Basispad2.9005.0746.2236.423

Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf -1.600 -1.400 -1.200 -1.000
Ramingsbijstelling dividenden 200 200 200 200
Renteverlaging coalitieakkoord 4.000 6.000 7.000 7.000
Vrijval stelpost omslagrente 300 274 223 223
Coalitieakkoord: Bezuinigingen3332

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 3 3 3 2
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-2.262-2.256-2.146-3.422

Aanpassing omslagrente 1.856 1.748 1.652 1.553
Actualisatie rente -4.250 -4.005 -3.788 -4.765
Aflossing leningen AISR -3 -2 0 0
Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf 23 1 -9 -209
Vrijval stelpost omslagrente 110 0 0 0
Reserves320467508498

Actualisatie omslagrente 231 241 230 221
Bestemmingsreserve Investeringfonds Rotterdam (kapitaalslasten) 90 226 277 277
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Hart van Zuid) 0 0 0 0
Technische wijzigingen-32-32-32-32

Actualisatie rente grondexploitaties 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 0 0 0 0
Correctie (bouw)rente Grondexploitatie 2019-2022 -32 -32 -32 -32
Begroting na wijzigingen 93.452 95.832 91.208 90.117

Coalitieakkoord: Basispad

Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft in oktober 2017 de gemeente Rotterdam verzocht om een drietal leningen te mogen afkopen. De leningen hadden een restanthoofdsom van € 46,9 miljoen. Dit is in de 10-maandsbrief 2017 verwerkt en waarin is aangegeven dat de structurele gevolgen van de wegvallende rentebaten in de Tweede herziening 2018 en begroting 2019 meerjarig verwerkt worden. Deze afkoop heeft geleidt tot wegvallende rentebaten in de komende jaren (tot en met 2026). De gevolgen voor de gederfde rentebaten voor de periode 2019 t/m 2022 lopen op van € 1,623 mln tot € 1,209 mln in 2022. In het coalitieakkoord is reeds rekening gehouden met € 1,600 mln. voor 2019 aflopend naar € 1,200 in 2022. Het restant aan gederfde rentebaten wordt in deze begroting  verwerkt als onvermijdelijke ramingsbijstelling.

Ramingsbijstellingen dividenden

De verwachting is dat we vanaf 2019 en volgende jaren € 200 meer dividend ontvangen van de gemeentelijke deelneming Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) dan begroot.

Renteverlaging coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is rekening gehouden met een structureel, lager te vergoeden externe rente.

Vrijval stelpost omslagrente

Met ingang van begroting 2018 is de omslagrente van 3% naar 2,5% verlaagd. De effecten daarvan zijn in deze begroting meerjarig verwerkt. Zo is  een structurele post van € 500 opgenomen om eventuele onvoorziene, negatieve effecten van de verlaging van de omslagrente op te kunnen opvangen. Bij het taakveld Wonen en bouwen is bij de renteverlaging het te onttrekken bedrag aan het IFR (Investeringsfonds Rotterdam) niet voldoende naar beneden bijgesteld. Door middel van een stelpost wordt dit nu meerjarig hersteld. Daarnaast is het voorstel om het resterende bedrag voor de periode 2018 tot en met 2022 vrij te laten vallen.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit gaat om een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019, oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld betreft een bezuiniging van € 3 in 2019 aflopend naar € 2 in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Aanpassing omslagrente

Met ingang van het boekjaar 2019 geldt een lagere omslagrente: 2,25 % in plaats van 2,5 %. De ramingsbijstellingen ‘onvermijdelijk’ zijn hiervan het gevolg. In de begroting 2019 zijn deze effecten verwerkt op de verschillende taakvelden.

Actualisatie rente

Het gaat hierbij om de gevolgen van de lager dan geraamde rentetarieven enerzijds en anderzijds van de volumemutaties door de actualisatie van de investeringen, en door ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen.

Aflossing leningen American International School of Rotterdam (AISR)

Het gaat hierbij om een actualisatie van de rente in verband met een vervroegde aflossing lening.

Gederfde rentebaten aflossingen leningen Havenbedrijf

Dit betreft het restant (van € 23 in 2019 tot -€ 209 in 2022) aan gederfde rentebaten vanwege afkoop leningen door het Havenbedrijf Rotterdam. In het coalitieakkoord is reeds rekening gehouden met -€ 1,6 mln in 2019 tot -€ 1,0 mln in 2022 en verwerkt in het basispad.

Vrijval stelpost omslagrente

In de begroting 2018 is de omslagrente van 3% naar 2,5% verlaagd en zijn de effecten daarvan in de begroting verwerkt. Er is in de begroting 2018 een structurele post van € 500 opgenomen om eventuele onvoorziene, negatieve gevolgen van de verlaagde omslagrente te kunnen opvangen. Bij het taakveld Wonen en bouwen is bij de renteverlaging het te onttrekken bedrag aan het IFR niet voldoende naar beneden bijgesteld. De stelpost omslagrente herstelt dit nu meerjarig. Daarnaast is het voorstel om het resterend bedrag voor de periode 2018 tot en met 2022 te laten vrijvallen. De vrijval in 2019 bedraagt € 410. In het coalitieakkoord is al rekening gehouden met vrijval van € 300.

Reserves

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (kapitaallasten)

In de begroting 2018 is de omslagrente van 3% naar 2,5% verlaagd. Bij het taakveld Wonen en bouwen is bij de renteverlaging het te onttrekken bedrag aan het IFR niet voldoende naar beneden bijgesteld. Dit wordt nu meerjarig hersteld.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Hart van Zuid)

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) zijn geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de actualisatie van o.a. de projecten binnen het programma Hart van Zuid.

Technische wijzigingen

Actualisatie rente grondexploitaties

De actualisatie van het volume aan investeringen / desinvesteringen leiden tot een neerwaartse ramingsbijstelling van de rente die wordt toegerekend aan de grondexploitaties. Het percentage van de toegerekende rente is ongewijzigd gebleven (1,7%).

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Correctie (bouw)rente Grondexploitatie 2019-2022

Het betreft rechtzetten van de (bouw)rente grondexploitaties. Dit verloopt concernbreed budgettair neutraal.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

  • Financiële Verhoudingswet
  • Wet Financiering decentrale overheden (Fido)

Beleidskaders

  • Treasurystatuut Rotterdam 2015
  • Verordening Financiën Rotterdam 2016
  • Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014