Begroting Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid Pagina 56

Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.

BBV indicatoren

Beschrijving BBV-indicator EenheidBron
1. Verwijzingen HaltAantal per 10.000 jongerenRealisatie[ 177 ] [ 2017 ] Bureau Halt
2. Harde kern jongerenAantal per 10.000 inwonersRealisatie[ 4,1 ] [ 2014l ] KLPD( Deze indicator komt bij de eerstvolgende wijziging te vervallen )
3. WinkeldiefstallenAantal per 1.000 inwonersRealisatie[ 4,7 ][ 2017 ] CBS
4. GeweldsmisdrijvenAantal per 1.000 inwonersRealisatie[ 9,2 ][ 2017 ] CBS
5. Diefstallen uit woningAantal per 1.000 inwonersRealisatie[ 3,8 ][ 2017 ] CBS
6. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimteAantal per 1.000 inwonersRealisatie[ 6,5 ][ 2017l ] CBS

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) zijn voor het taakveld Veiligheid de boven genoemde BBV-indicatoren opgenomen. Er zijn geen streefwaarden aan toegevoegd, aangezien aan het wijkprofiel Rotterdam al doelstellingen zijn verbonden. Het meest recente Wijkprofiel is beschikbaar op https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam

De BBV-indicatoren zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves10.2307.5107.4647.4647.4647.164

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.752 2.714 2.645 2.645 2.645 2.345
Overige opbrengsten derden 7.457 4.796 4.819 4.819 4.819 4.819
Overige baten 21 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves135.365136.815140.186142.440143.134143.137

Apparaatlasten 62.488 56.360 57.777 57.937 57.689 57.689
Inhuur 6.874 2.006 909 909 909 909
Overige apparaatslasten 1.060 1.023 1.016 1.016 1.016 1.016
Personeel 54.553 53.332 55.852 56.012 55.764 55.764
Interne resultaat -6.046 -430 -890 -890 -890 -890
Interne resultaat -6.046 -430 -890 -890 -890 -890
Programmalasten 78.924 80.885 83.298 85.393 86.335 86.338
Financieringslasten -280 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.915 17.616 18.246 19.944 21.005 21.314
Kapitaallasten 560 961 882 837 722 420
Overige programmalasten 98 138 138 138 138 138
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 60.628 62.170 64.032 64.475 64.470 64.467
Saldo voor vpb en reserveringen -125.135 -129.305 -132.722 -134.976 -135.671 -135.974
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -125.135 -129.305 -132.722 -134.976 -135.671 -135.974
Reserves01.1480000
Onttrekking reserves 0 1.148 0 0 0 0
Saldo -125.135 0 -132.722 -134.976 -135.671 -135.974

Baten

De baten bestaan uit opbrengsten van huisvuil- en andere bestuursrechtelijke boetes, zoals boetes voor illegaal aangebrachte sandwichborden, te lang geparkeerde caravans en aanhangwagens en verkeerd geparkeerde fietsen. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen.

Lasten

De lasten voor het onderdeel Veiligheid bestaan uit kosten voor de bestrijding woonoverlast, het gemeentelijk cameratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, voor het bevorderen van de veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen High Impact Crime (HIC), bestrijding van woninginbraken, voor het beleid over en het uitgeven van evenementen- en horecavergunningen, voor tegengaan van ondermijnende criminaliteit en de aanpak van jeugdoverlast. De gemeente geeft aan de RET een subsidie voor de inzet van OV surveillanten. Vanuit het coalitieakkoord is er vanaf 2019 vooral extra geld beschikbaar voor ondermijning, cameratoezicht, cybercrime en kansarme wijken, zoals Bospolder-Tussendijken en Zuid. De lasten voor Toezicht en Handhaving bestaan grotendeels uit de personeelskosten voor de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding van woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, de beveiliging van gemeentelijke gebouwen en voor de brug- en sluiswachters.