Begroting Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Clusterondersteuning Pagina 63

Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves979707489489489489

Bijdragen rijk en medeoverheden 457 85 13 13 13 13
Overige opbrengsten derden 522 622 476 476 476 476
Lasten exclusief reserves109.380109.339109.744106.639106.436106.799

Apparaatlasten 108.415 109.341 109.367 106.262 106.059 106.422
Inhuur 9.558 6.654 7.486 7.166 7.110 7.588
Overige apparaatslasten 7.862 8.538 8.957 7.106 7.188 7.183
Personeel 90.996 94.150 92.924 91.991 91.761 91.652
Interne resultaat 962 -2 377 377 377 377
Interne resultaat 962 -2 377 377 377 377
Programmalasten 3 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 4 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW -1 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -108.401 -108.632 -109.255 -106.150 -105.946 -106.310
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen -108.401 -108.632 -109.255 -106.150 -105.946 -106.310
Reserves068000
Onttrekking reserves 0 6 8 0 0 0
Saldo -108.401 -108.626 -109.247 -106.150 -105.946 -106.310

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -104.921 -100.751 -100.457 -100.457
Bijstellingen Clusterondersteuning- 4.326-5.399-5.489-5.853

Bijstellingen Clusterondersteuning -4.326 -5.399 -5.489 -5.853
Begroting na wijzigingen -109.247 -106.150 -105.946 -106.310

Bijstellingen Clusterondersteuning     

De methodiek betreffende clusteroverhead werkt als volgt. Alle kosten op de kostenplaatsen van de afdelingen worden via een verdeelsleutel verdeeld naar de taakvelden. Hierin zit ook de verdeelsleutel (cluster)overhead en primair proces. Deze verdeelsleutel verschilt per kostenplaats.

Iedere begrotingswijziging binnen een kostenplaats heeft daarmee effect op het taakveld Overhead - Clusterondersteuning. Saldo technisch verandert er niets, maar als er bijvoorbeeld een verschuiving plaatsvindt van een kostenplaats die 100% overhead is naar een kostenplaats die 50% overhead is, wordt er een mutatie op het taakveld Overhead - Clusterondersteuning zichtbaar.

De totale bijstelling op het taakveld Overhead – Clusterondersteuning komt voor 2019 uit op € 4,3 mln. De vorming van het sportbedrijf heeft geleid tot lagere overheadkosten voor de gemeente Rotterdam. In de omissie-regeling is de verlaging door de verdeelsleutelsystematiek bij de verkeerde programma’s terechtgekomen. In de meerjarenbegroting 2019-2022 wordt dit gecorrigeerd, het gaat hierbij om € 1,8 mln. De daadwerkelijke stijging van de clusteroverhead komt neer op € 2,5 mln. Deze wordt verklaard door de intensiveringen uit het coalitieakkoord en de uitgekeerde trend. Door de bovengeschetste techniek van kostenverdeling, komt dit deel bij dit taakveld terecht.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)