Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Samenvatting bijstellingen Pagina 121

Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 24.368 -2.132 -779 -6.039 65.646
Reserves -27.507 1.696 685 6.146 -62.086
Taakmutaties 0 0 0 0 0
Kasschuiven 3.139 436 93 -107 -3.561
Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0

Bijstellingen Begroting 2020 t.o.v. de Voorjaarsnota 2019

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen van deze Begroting 2020 inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019.

Saldo bijstellingen

Programma/TaakveldMutatie 2019 (€)Mutatie 2019 (%)Mutatie 2020 (€)Mutatie 2020 (%)Mutatie 2021 (€)Mutatie 2021 (%)Mutatie 2022 (€)Mutatie 2022 (%)Mutatie 2023 (€)Mutatie 2023 (%)
Algemene middelen35.577 2%66.312 3%43.593 2%-2.252 0%-69.519 3%

Treasury 4.174 4% -3.924 4% -1.639 2% -3.046 3% -6.263 7%
OZB woningen -7 0% -13 0% 15 0% 27 0% 27 0%
OZB niet-woningen -4.700 3% -15 0% 13 0% 25 0% 25 0%
Belastingen overig -802 2% 1.201 3% 800 2% 1.030 5% 708 3%
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 45.394 3% 57.878 3% 42.989 2% -6.678 0% 5.468 0%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -8.481 0% 11.937 98% 1.414 6% 6.388 32% -69.487 261%
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -0 0% -751 6% 1 0% 2 0% 2 0%
Beheer van de stad-13 0%1.941 2%2.514 2%1.836 1%8.662 7%

Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 433 4% 13 0% 13 0% 13 0% 13 0%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII -2.160 107929% 182 1808% 182 1808% 182 1808% 182 1808%
Verkeer en vervoer - Beheer -6.910 6% -4.825 4% -4.284 3% -4.951 4% 87 0%
Cultureel erfgoed - Archeologie -25 2% -87 8% -87 8% -87 8% -87 8%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 4.620 10% 3.409 7% 966 2% 972 2% 978 2%
Riolering 4.535 39% 3.676 29% 6.153 47% 6.141 47% 6.128 46%
Afval - Grondstoffen 419 2% 181 1% 178 1% 174 1% 1.971 9%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 187 12% 199 12% 199 12% 199 12% 199 12%
Begraafplaatsen en crematoria -556 28% -430 19% -429 19% -430 19% -432 19%
Ruimtelijke Ordening - Beheer -556 9% -376 7% -376 7% -376 7% -376 7%
Bestuur en dienstverlening-3.637 6%-445 1%-37 0%-50 0%333 1%

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 46 0% 30 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Bestuur - College 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Burgerzaken -924 5% -169 1% -39 0% -14 0% 0 0%
Musea - Stadsarchief 158 3% -57 1% 69 1% 26 1% 81 2%
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie -2.917 14% -250 1% -67 0% -62 0% 252 1%
Cultuur, sport en recreatie-512 0%-11.211 5%-343 0%-93 0%907 0%

Sportbeleid en activering -406 3% 313 2% 386 3% 341 2% 941 7%
Sportaccommodaties 72 0% -430 1% -372 1% -602 1% -1.204 2%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.052 1% -10.318 13% 413 1% 934 1% 1.815 2%
Musea - Cultuur 870 3% -430 1% -426 1% -424 1% -352 1%
Media 5 0% -298 1% -296 1% -294 1% -246 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME -0 0% -48 0% -48 0% -48 0% -48 0%
Economische zaken1.459 6%427 2%444 2%453 2%3.253 13%

Economische ontwikkeling -1.396 22% -1.241 16% -1.249 16% -1.253 15% 1.547 19%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie 953 25% 995 23% 1.011 23% 1.019 24% 1.019 24%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten -24 2% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%
Economische promotie 1.926 14% 672 5% 682 5% 687 5% 687 5%
Maatschappelijke ondersteuning-1.377 1%-7.835 4%-4.441 2%70 0%22.006 12%

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 464 15% -40 1% -28 0% -28 0% 4.250 72%
Samenkracht en burgerparticipatie -510 1% -2.651 3% -1.463 2% 326 0% 5.522 6%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 124 0% -1.257 2% -1.230 2% -1.251 2% 10.841 20%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk -2.059 14% -4.560 29% -2.413 15% 323 2% 563 4%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 605 4% 673 4% 694 4% 700 4% 830 5%
Onderwijs-8.094 6%-7.530 6%-12.717 10%870 1%1.288 1%

Onderwijshuisvesting -290 0% 694 1% 756 1% 844 1% 1.011 1%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -7.803 12% -8.225 12% -13.472 22% 27 0% 277 0%
Openbare orde en veiligheid1.429 1%-937 1%-939 1%-545 0%7.285 5%

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -193 0% -331 1% -332 1% -332 1% 468 1%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 1.695 5% 106 0% 105 0% 104 0% 7.134 20%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -73 1% -712 12% -712 12% -317 5% -317 5%
Overhead16.834 4%15.034 3%13.877 3%13.543 3%19.958 4%

Overhead - Concernondersteuning -330 0% -2.889 1% -3.944 1% -4.252 1% 2.011 1%
Overhead - Audit & Control 500 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overhead - Clusterondersteuning -1.150 1% -1.405 2% -1.553 2% -1.573 2% -1.718 2%
Overhead - Activering Overhead 17.877 n.v.t. 19.281 n.v.t. 19.224 n.v.t. 19.207 n.v.t. 19.504 n.v.t.
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL -63 6% 48 1% 151 4% 160 4% 160 3%
Overige baten en lasten - Verzekeringen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Stedelijke inrichting en ontwikkeling-29.539 151%-44.102 160%-24.422 98%-15.666 77%-3.034 15%

Beheer overige gebouwen en gronden 10.236 0% 1.499 5% 1.328 4% 1.322 4% -3.522 10%
Cultureel erfgoed - Monumenten 57 7% 429 40% 431 40% 432 40% 432 40%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 1.044 15% 997 14% 1.013 15% 1.021 15% 1.021 14%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -4.051 13% -4.785 14% 4.264 12% 4.294 13% 14.296 42%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -5.739 799% -6.291 766% -6.307 1024% -6.210 1206% -9.215 8632%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -3.836 19% -3.446 72% -3.303 76% -3.244 74% -5.244 82%
Wonen en bouwen -27.250 65% -32.505 200% -21.849 136% -13.281 75% -802 4%
Verkeer en vervoer927 3%1.365 4%1.522 5%1.810 6%6.366 20%

Parkeerbelasting 347 0% -123 0% -123 0% -123 0% -124 0%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling -987 7% -557 4% -520 3% -239 1% 4.321 23%
Parkeren 362 2% 752 3% 851 4% 848 4% 845 4%
Openbaar vervoer 1.205 15% 1.293 15% 1.315 15% 1.325 15% 1.323 15%
Volksgezondheid en zorg-9.533 2%-4.117 1%-5.638 1%-4.102 1%1.963 0%

Wijkteams en Wmo-loketten 880 1% -657 1% -543 1% -557 1% -528 1%
Maatwerkvoorziening (Wmo) -517 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -1.476 1% 119 0% 76 0% 75 0% 47 0%
Maatwerkdienstverlening 18- -8.747 19% -3.427 8% -3.735 9% -3.807 9% -1.302 3%
Geëscaleerde zorg 18+ 574 0% -996 1% -2.339 2% -724 1% 2.537 2%
Geëscaleerde zorg 18- 147 0% -373 0% -365 0% -360 0% -34 0%
Volksgezondheid -393 1% 1.218 4% 1.267 4% 1.271 4% 1.243 4%
Werk en inkomen-3.522 2%-8.902 5%-13.414 8%4.126 2%534 0%

Inkomensregelingen - Inkomen 1.513 4% -90 0% -27 0% -72 0% -77 0%
Begeleide participatie -2.316 4% -2.127 3% -1.394 2% -1.042 2% -1.166 2%
Arbeidsparticipatie - Werk -2.720 5% -6.685 15% -11.993 32% 5.240 11% 1.777 4%

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (onvermijdelijke ramingsbijstellingen en kasschuiven) uitgesplitst naar taakvelden.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijkTaakveldBegroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Aanpassing meerjarig dividend deelnemingen Treasury 517 137 137 137 137
Aanpassing prestatievergoeding sportbedrijf Sportaccommodaties -175 -175 -175 -175 -175
Actualisatie Begroting Burgerzaken 0 0 0 0 0
Actualisatie Gemeentefonds Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 3.037 8.393 3.236 -12.017 -208
Actualisatie kapitaallasten Treasury -1.202 -1.522 400 453 875
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Diverse taakvelden

0

0 0 0 0
Actualisatie omslagrente Treasury 1.227 1.540 2.408 308 -3.894
Actualisatie onderhoud Beheer overige gebouwen en gronden -2.200 0 0 0 0
Actualisatie raming BUIG 2019 en verder Begeleide participatie 0 0 0 0 0
Actualisatie raming BUIG 2019 en verder Inkomensregelingen - Inkomen 0 101 140 179 179
Actualisatie rente Bestuur - College 0 0 0 0 0
Actualisatie rente grondexploitaties Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Actualisatie rentelasten erfpacht Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Actualisatie veilingopbrengst brandstofverkooppunten Beheer overige gebouwen en gronden 8.398 0 0 0 0
Actualisatie verkoopopbrengsten Beheer overige gebouwen en gronden 3.600 0 0 0 0
Blauwalg Kralingse Plas Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.050 0 0 0 0
Bijstelling invorderingsrente Belastingen overig -874 0 0 0 0
Bijstelling Onroerend Zaak Belasting OZB niet-woningen -4.700 0 0 0 0
C2 Deponie Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 900 0 0 0 0
Correctie Regiodeal 2021/2022 Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 -6.000 6.000 0
Dekking rubberinfill kunstgras Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 425 553 800 800
Dekking rubberinfill kunstgras Sportaccommodaties 0 -425 -553 -800 -800
Dividend uitkering 2018 SSC Flex Overhead - Concernondersteuning 675 0 0 0 0
Eurovisie Songfestival 2020 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.220 -10.200 0 0 0
Extra opbrengsten grondverkoop A13/A16 Beheer overige gebouwen en gronden 2.089 0 0 0 0
Financieringsbaten Treasury 792 0 0 0 0
Herallocatie budget programmalasten Riolering 0 0 0 0 0
Integrale Digitaliseringsaanpak Economische promotie 500 0 0 0 0
Kansen Pakken van de Groei Economische promotie 500 0 0 0 0
Kapitaallasten Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
Onderbesteding concernhuisvesting Overhead - Concernondersteuning 1.325 0 0 0 0
Afwaardering voormalige deelneming WTC-Beurs Treasury 3.000 0 0 0 0
Kasschuif kosten verbeteren informatiesystemen Overhead - Audit & Control 500 0 0 0 0
Onderbesteding digitaliseringsagenda Overhead - Concernondersteuning 500 0 0 0 0
Knelpunt bommenregeling 2019 Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII -245 0 0 0 0
Lagere bijdrage Wigo4it Arbeidsparticipatie - Werk 170 0 0 0 0
Lagere bijdrage Wigo4it Begeleide participatie 47 0 0 0 0
Lagere bijdrage Wigo4it Inkomensregelingen - Inkomen 1.193 0 0 0 0
Lagere opbrengsten reclame informatiepanelen Beheer overige gebouwen en gronden -750 0 0 0 0
Lagere vaststelling subsidies Musea - Cultuur 942 0 0 0 0
Leges leidingen Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Meeropbrengsten precariobelasting Belastingen overig 0 750 0 0 0
Middensegment huurwoningen Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 50 0 0 0 0
Onderbesteding innovatiebudget Inkomensregelingen - Inkomen 365 0 0 0 0
Onderbesteding Plan van aanpak Oud Crooswijk Wonen en bouwen 1.595 0 0 0 0
Opbrengstraming lijkbezorgingsrechten Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
Pilot triage en passend vervoer zorg verwarde personen Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
Ramingsbijstelling onvermijdelijk Hoekselijn Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
Renovatie Museum Boijmans van Beuningen Beheer overige gebouwen en gronden 500 0 0 0 0
Retributies Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Rioolheffing Riolering 0 0 0 0 0
Rotterdamwet Wonen en bouwen 1.007 0 0 0 0
Stelpost extra middelen Rijk voor jeugdzorg (vanaf 2022) Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
Terugdraaien meeropbrengsten logiesbelasting 2020 Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 0 -750 0 0 0
Vergoeding bijdrage aan Bank Nederlandse Gemeenten inzake deelneming Treasury -1.400 -1.400 0 0 0
Vergoeding inzet medewerkers (programma innovatie) Inkomensregelingen - Inkomen 133 0 0 0 0
Verlenging borgstelling Warmtebedrijf Rotterdam Treasury 1.328 1.770 0 0 0
Verschuiven intensiveringen Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 1.195 0 0 0 0
Vervlechting Magis-Rotterdam Inclusief vanaf 2020 Begeleide participatie 0 -671 -722 -722 -722
Vrijval intensiveringen coalitie-akkoord Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 69.657
Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern Overhead - Concernondersteuning 0 -105 -204 -204 -204
Voorziening bomenfonds Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Voorziening bomenfonds Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
KasschuivenTaakveldBegroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Budgetoverheveling baankansen Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 0 -1.491 0 0 0
Budgetoverheveling baankansen Samenkracht en burgerparticipatie 1.491 0 0 0 0
Kasschuiven Concernhuisvesting Overhead - Concernondersteuning 0 1.264 220 -87 -1.397
Kasschuif Plan van aanpak Oud Crooswijk Wonen en bouwen 0 1.905 0 0 -1.905
Kasschuif Programma Doorontwikkeling Informatiemanagement Wijkteams en Wmo-loketten 1.034 -259 -259 -259 -259
Kasschuif taakstelling 2019 en 2020 Belastingen overig -224 -202 132 294 0
Kasschuif uitvoeringsplan Ouder en Wijzer Samenkracht en burgerparticipatie 284 -284 0 0 0
Onderhoud sportaccommodaties Sportaccommodaties 300 -300 0 0 0
Verschuiving budget BoTu Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 100 -100 0 0 0
Verschuiving budget Joods Rechtsherstel e.a. Musea - Stadsarchief 153 -98 0 -55 0

Technische bijstellingen

De volgende technische bijstellingen komen in meerdere taakvelden terug.

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is financiële ruimte voor een nieuw college gecreëerd door alle intensiveringen vanuit het coalitieakkoord vanaf het jaar 2023, ad € 83,7 mln, terug te draaien. Dit is in de Voorjaarsnota als centrale telpost bij het taakveld Beheer Algemene Middelen verwerkt. Hiervan is op voorhand € 6 mln ingezet om de reeks concernbrede stelposten (oplopend van € 2 mln naar € 6 mln) uit het Coalitieakkoord van het structurele karakter te ontdoen. In deze begroting wordt deze stelpost weer verdeeld naar de verschillende taakvelden. Hierbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke intensiveringen zoals die in de begroting 2019 zijn verwerkt.

 

Doorbelasting overhead van projecten

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Door deze kosten te activeren ontstaat dekking in de exploitatie. Voorheen kwam deze dekking terecht op de taakvelden waar de investeringsprojecten onder vielen. Deze dekking wordt (met terugwerkende kracht) vanaf begrotingsjaar 2019 gepresenteerd op het nieuwe taakveld Activering overhead binnen het programma Overhead. Deze wijziging heeft geen effect op het saldo van baten en lasten, het betreft een verschuiving tussen taakvelden. Daarnaast heeft deze wijziging in de systematiek effect op projecten waarbij meerdere taakvelden betrokken zijn. De opslag voor overhead in het uurtarief wordt in vervolg niet meer tussen taakvelden over en weer in rekening gebracht.

 

Overheveling budgetten Citylab010 aanvullend

Bij Voorjaarsnota 2019 zijn de deelbudgetten voor de subsidieregeling CityLab010 met ingang van 2020 gebundeld tot één centraal budget. De bundeling maakt het mogelijk om voortaan subsidie-aanvragen integraal te beoordelen, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met de omvang van de deelbudgetten. Met deze begroting worden ook de deelbudgetten voor 2019 gebundeld.