Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Belastingen overig Pagina 13

Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In de voorjaarsnota is bepaald dat de reclamebelasting in het havengebied weer wordt ingevoerd.


 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves37.64232.93033.79033.19419.69419.694

Bijdragen rijk en medeoverheden 27 0 0 0 0 0
Belastingen 161 120 122 122 122 122
Overige opbrengsten derden 34.842 32.810 33.668 33.072 19.572 19.572
Overige baten 2.611 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.704-321-2.439-2.280-2.535-2.199

Apparaatlasten 12.546 6.121 6.274 6.234 6.217 6.217
Inhuur 1.615 287 197 197 197 197
Overige apparaatslasten 272 219 215 215 215 215
Personeel 10.658 5.615 5.862 5.822 5.805 5.805
Interne resultaat -6.314 -12.039 -12.250 -11.860 -11.860 -11.860
Interne resultaat -6.314 -12.039 -12.250 -11.860 -11.860 -11.860
Programmalasten 5.472 5.597 3.537 3.346 3.109 3.445
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.831 1.902 1.470 1.749 1.786 2.147
Kapitaallasten 1.924 2.106 1.079 608 334 309
Overige programmalasten 1.717 1.588 989 989 989 989
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 25.938 33.252 36.229 35.474 22.229 21.893
Saldo voor reserveringen 25.938 33.252 36.229 35.474 22.229 21.893
Saldo 25.938 33.252 36.229 35.474 22.229 21.893

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   34.054 35.028 34.675 21.199 21.185
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Bijstelling invorderingsrente Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -874 0 0 0 0
Meeropbrengsten precariobelasting Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 750 0 0 0
Kasschuif taakstelling 2019 en 2020 Kasschuiven -224 -202 132 294 0
Herallocatie bijdrage Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting Technische wijzigingen 281 498 476 528 500
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 15 155 192 208 208
Begroting na wijzigingen   33.252 36.229 35.474 22.229 21.893

Toelichting financiële bijstellingen

Bijstelling invorderingsrente

Vanwege het afsluiten van langdurige bezwaarprocedures wordt in 2019 een hogere invorderingsrente verwacht.

 

Meeropbrengsten precariobelasting

In 2020 worden incidenteel hogere opbrengsten uit de precariobelasting geraamd. Onderzocht wordt of deze hogere opbrengst een structureel karakter heeft.

 

Kasschuif taakstelling 2019 en 2020

De vrijgekomen budgetten van de lagere kapitaalslasten van 2021 en 2022 worden ingezet als dekking voor de invulling van de taakstellingen Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting in 2019 en 2020.

 

Herallocatie bijdrage Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting

Bij de Voorjaarsnota 2019 is een meerjarige bijdrage geleverd voor de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting. Deze bijdrage wordt gedekt uit het vrijgekomen budget van de lagere kapitaallasten 2021 en 2022. Per saldo leidt dit voor het taakveld Belastingen Overig tot een begrotingsbijstelling € 281 in 2019, oplopend tot € 500 in 2023.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.