Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting Pagina 14

Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De verwachte opbrengsten uit de logiesbelasting zijn, ten opzichte van de meerjarenbegroting, aanzienlijk hoger. Rotterdam wordt steeds populairder en dit zien we al enkele jaren in een forse stijging van het aantal overnachtingen (waarover logiesbelasting betaald wordt). Daarnaast registreren ook steeds meer Airbnb-aanbieders de verhuurde overnachtingen, wat ook een positieve invloed heeft op de geraamde opbrengsten uit de logiesbelasting.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves6.60210.85511.98813.74614.75314.753

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 6.602 10.855 11.988 13.746 14.753 14.753
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves0303311309308308

Apparaatlasten 0 303 311 309 308 308
Inhuur 0 14 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 0 11 11 11 11 11
Personeel 0 278 290 288 287 287
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 6.602 10.552 11.677 13.436 14.445 14.445
Saldo voor reserveringen 6.602 10.552 11.677 13.436 14.445 14.445
Saldo 6.602 10.552 11.677 13.436 14.445 14.445

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   10.552 12.428 13.435 14.443 14.443
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Terugdraaien meeropbrengsten logiesbelasting 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -750 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 -1 1 2 2
Begroting na wijzigingen   10.552 11.677 13.436 14.445 14.445

Toelichting financiële bijstellingen

Terugdraaien meeropbrengsten logiesbelasting 2020
De in de voorjaarsnota geraamde meeropbrengst van € 750 wordt voor 2020 niet op dit taakveld gerealiseerd. Deze opbrengst wordt in 2020 nu gevonden in een incidentele hogere opbrengst van de precariobelasting (zie het taakveld Belastingen overig), waarbij nog onderzocht wordt of dit mogelijk een structureel hogere opbrengst is. Voor wat betreft de structurele invulling (van de geraamde meeropbrengst) zoeken we naar een passende oplossing vanaf 2021.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse mutaties van geringe omvang die niet nader worden toegelicht.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.